బడలెను పానుపు పరచరే అన్నమయ్య కీర్తన

3.226.245.48
బడలెను పానుపు పరచరే
అడుగరే యిదియేమని చెలులు

చెలప చెమటలు మై( జిప్పిలీని
అలసి వచ్చినాడు నేడదే విభుడు
చలువగా( గప్రము పై చల్లగదరే
వెలయ సురటిగొని విసరరే

పొనుగు నిట్టూరుపుల బుసకొట్టీని
పనిసేసి వచ్చినా డప్పటి విభుడు
తనివార చల్లనిగంధము మెత్తరే
నినుపుగ పన్నీరు నించరే

దాగక దప్పి మోవులు దడిపీని
కాగి వచ్చినాడు శ్రీవేంకటవిభుడు
పాగి వాసించినబాగాలియ్యరే
చేగదేర నన్నునేలె సేవలెల్లా జేయరే
 

Quote of the day

One must be very particular about telling the truth. Through truth one can realize God.…

__________Ramakrishna