శ్రీ బాల త్రిపుర సుందరి అష్టోత్తర శత నామావళి

3.89.204.127

శ్రీ బాల త్రిపుర సుందరి అష్టోత్తర శత నామావళి 

ఓం కల్యాణ్యై నమః ।
ఓం త్రిపురాయై నమః ।
ఓం బాలాయై నమః ।
ఓం మాయాయై నమః ।
ఓం త్రిపురసున్దర్యై నమః ।
ఓం సున్దర్యై నమః ।
ఓం సౌభాగ్యవత్యై నమః ।
ఓం క్లీంకార్యై నమః ।
ఓం సర్వమఙ్గలాయై నమః ।
ఓం హ్రీంకార్యై నమః । 10 ।

ఓం స్కన్దజనన్యై నమః ।
ఓం పరాయై నమః ।
ఓం పఞ్చదశాక్షర్యై నమః ।
ఓం త్రిలోక్యై నమః ।
ఓం మోహనాధీశాయై నమః ।
ఓం సర్వేశ్వర్యై నమః ।
ఓం సర్వరూపిణ్యై నమః ।
ఓం సర్వసఙ్క్షోభిణ్యై నమః ।
ఓం పూర్ణాయై నమః ।
ఓం నవముద్రేశ్వర్యై నమః । 20 ।

ఓం శివాయై నమః ।
ఓం అనఙ్గకుసుమాయై నమః ।
ఓం ఖ్యాతాయై నమః ।
ఓం అనఙ్గాయై నమః ।
ఓం భువనేశ్వర్యై నమః ।
ఓం జప్యాయై నమః ।
ఓం స్తవ్యాయై నమః ।
ఓం శ్రుత్యై నమః ।
ఓం నిత్యాయై నమః ।
ఓం నిత్యక్లిన్నాయై నమః । 30 ।

ఓం అమృతోద్భవాయై నమః ।
ఓం మోహిన్యై నమః ।
ఓం పరమాయై నమః ।
ఓం ఆనన్దాయై నమః ।
ఓం కామేశ్యై నమః ।
ఓం తారుణాయై నమః ।
var కామేశతరుణాయై నమః
ఓం కలాయై నమః ।
ఓం కలావత్యై నమః ।
ఓం భగవత్యై నమః ।
ఓం పద్మరాగకిరీటిన్యై నమః ।
ఓం సౌగన్ధిన్యై నమః । 40 ।

ఓం సరిద్వేణ్యై నమః ।
ఓం మన్త్రిణ్యై నమః ।
ఓం మన్త్రరూపిణ్యై నమః ।
ఓం తత్త్వత్రయ్యై నమః ।
ఓం తత్త్వమయ్యై నమః ।
ఓం సిద్ధాయై నమః ।
ఓం త్రిపురవాసిన్యై నమః ।
ఓం శ్రియై నమః ।
ఓం మత్యై నమః ।
ఓం మహాదేవ్యై నమః । 50 ।

ఓం కాలిన్యై నమః ।
ఓం పరదేవతాయై నమః ।
ఓం కైవల్యరేఖాయై నమః ।
ఓం వశిన్యై నమః ।
ఓం సర్వేశ్యై నమః ।
ఓం సర్వమాతృకాయై నమః ।
var ఓం విష్ణుస్వస్రే నమః ।
ఓం దేవమాత్రే నమః ।
ఓం సర్వసమ్పత్ప్రదాయిన్యై నమః ।
ఓం కింకర్యై నమః । 60 ।

ఓం మాత్రే నమః ।
ఓం గీర్వాణ్యై నమః ।
ఓం సురాపానానుమోదిన్యై నమః ।
ఓం ఆధారాయై నమః ।
ఓం హితపత్నికాయై నమః ।
ఓం స్వాధిష్ఠానసమాశ్రయాయై నమః ।
ఓం అనాహతాబ్జనిలయాయై నమః ।
ఓం మణిపూరసమాశ్రయాయై నమః ।
ఓం ఆజ్ఞాయై నమః ।
ఓం పద్మాసనాసీనాయై నమః । 70 ।

ఓం విశుద్ధస్థలసంస్థితాయై నమః ।
ఓం అష్టాత్రింశత్కలామూర్త్యై నమః ।
ఓం సుషుమ్నాయై నమః ।
ఓం చారుమధ్యమాయై నమః ।
ఓం యోగేశ్వర్యై నమః ।
ఓం మునిధ్యేయాయై నమః ।
ఓం పరబ్రహ్మస్వరూపిణ్యై నమః ।
ఓం చతుర్భుజాయై నమః ।
ఓం చన్ద్రచూడాయై నమః ।
ఓం పురాణాగమరూపిణ్యై నమః । 80 ।

ఓం ఐంకారవిద్యాయై నమః । ఓంకారాదయే
ఓం మహావిద్యాయై నమః ।
var ఐంకారాదిమహావిద్యాయై నమః
ఓం పఞ్చప్రణవరూపిణ్యై నమః ।
ఓం భూతేశ్వర్యై నమః ।
ఓం భూతమయ్యై నమః ।
ఓం పఞ్చాశద్వర్ణరూపిణ్యై నమః ।
ఓం షోఢాన్యాసమహాభూషాయై నమః ।
ఓం కామాక్ష్యై నమః ।
ఓం దశమాతృకాయై నమః ।
ఓం ఆధారశక్త్యై నమః ।
ఓం తరుణ్యై నమః । 90 ।

ఓం లక్ష్మ్యై నమః ।
ఓం త్రిపురభైరవ్యై నమః ।
ఓం శామ్భవ్యై నమః ।
ఓం సచ్చిదానన్దాయై నమః ।
ఓం సచ్చిదానన్దరూపిణ్యై నమః ।
ఓం మాఙ్గల్యదాయిన్యై నమః ।
ఓం మాన్యాయై నమః ।
ఓం సర్వమఙ్గలకారిణ్యై నమః ।
ఓం యోగలక్ష్మ్యై నమః ।
ఓం భోగలక్ష్మ్యై నమః । 100 ।

ఓం రాజ్యలక్ష్మ్యై నమః ।
ఓం త్రికోణగాయై నమః ।
ఓం సర్వసౌభాగ్యసమ్పన్నాయై నమః ।
ఓం సర్వసమ్పత్తిదాయిన్యై నమః ।
ఓం నవకోణపురావాసాయై నమః ।
ఓం బిన్దుత్రయసమన్వితాయై నమః । 108 ।

Quote of the day

There is nothing that wastes the body like worry, and one who has any faith in God should be ashamed to worry about anything whatsoever.…

__________Mahatma Gandhi