బిరుదు బంటితడు పెద్ద హనుమంతుడు

34.200.222.93

బిరుదు బంటితడు పెద్ద హనుమంతుడు
సిరులతో రామునికి సీతాదేవికిని

మూడులోకములు తుదముట్టపెరిగినవాడు
వాడే హనుమంత దేవర జూడరో
పోడిమి దైత్యుల గెల్చి పూచి చేయెత్తుకున్నాడు
వాడి ప్రతాపము తోడ వాయుజుడు

ధ్రువమండలము మోవ తోక యెత్తుకున్నవాడు
సవరనై పెనుజంగ చాచుకున్నాడు
భువి కవచకుండలంబులతో పుట్టినవాడు
వివరించ నేకాంత వీరుడైనాడు

పెనచి పండ్లగొల పిడికిలించుకున్నాడు
ఘనుడిన్నిటా స్వామికార్యపరుడు
వినయపు శ్రీవేంకటవిభునికి హితవరి
యెనసి మొక్కగదరో యెదుటనున్నాడు

Quote of the day

What is Art? It is the response of man's creative soul to the call of the Real.…

__________Rabindranath Tagore