బ్రహ్మపూజించే రఘుపతి అన్నమయ్య కీర్తన

3.226.241.176
బ్రహ్మపూజించే రఘుపతి విభీషుణు కిచ్చె
బ్రహ్మణ్యుడీ రంగపతి గొలువరో


కావేరీ మధ్య రంగక్షేత్ర మల్లదిగో
శ్రీవిమాన మదిగో శేషపర్యంక మిదె
దేవు(డల్లదె వాడే దేవి శ్రీలక్ష్మి యదె
సేవించరో నాభి( జిగురించె నతడూ


యేడు గోడలు నవిగో యెసగు పూదోపు లవె
కూడి దామోదరపురగోపుర మదె
తోడ వేయిగంబాల దొడ్డమంటప మదిగో
చూడరో పసిడిమించులకంబ మదిగో


ఆళువారులు వారే యంగరంగవిభవమదె
వాలు శ్రీవైష్ణవపు వాడ లవిగో
ఆలీల శ్రీవేంకటేశుడై వర మిచ్చీని
తాలిముల శ్రీరంగ దైవము గొలువరో
 
 

Quote of the day

Ignorance is always afraid of change.…

__________Jawaharlal Nehru