భావించి చూడరే పడాతులాల అన్నమయ్య కీర్తన

3.226.241.176
భావించి చూడరే పడాతులాల
చేవదేరి మహిమలు చెలగినట్టుండెను


పరమపురుషునికి పచ్చకప్పురముకాపు
తిరుమేన నమరెను తెల్లనికాంతి
ధరలో పాలజలధి తచ్చేటివేళను
మురిపెమై తుంపురులు ముంచినయట్టుండ్ను


తవిలి యీదేవునికి తట్టుపుణుగుకాపు
నవమై మేన నమరె నల్లనికాంతి
తివిరి గోవర్ధనమెత్తినాడు నిందుకొని
ధ్రువమై మేఘకాంతులు తొలకినట్టుందెను


శ్రీవేంకటేశునికి సింగారించిన సొమ్ములు
భావించ మేన నమరే బంగారుకాంతి
తావుగా నలమేల్మంగ తనవుర మెక్కగాను
వేవేలుసంపదలెల్లా వెలసినట్టుండెను
 

Quote of the day

Ignorance is always afraid of change.…

__________Jawaharlal Nehru