బిరుదు బంటితడు పెద్ద హనుమంతుడు

3.226.241.176

బిరుదు బంటితడు పెద్ద హనుమంతుడు
సిరులతో రామునికి సీతాదేవికిని

మూడులోకములు తుదముట్టపెరిగినవాడు
వాడే హనుమంత దేవర జూడరో
పోడిమి దైత్యుల గెల్చి పూచి చేయెత్తుకున్నాడు
వాడి ప్రతాపము తోడ వాయుజుడు

ధ్రువమండలము మోవ తోక యెత్తుకున్నవాడు
సవరనై పెనుజంగ చాచుకున్నాడు
భువి కవచకుండలంబులతో పుట్టినవాడు
వివరించ నేకాంత వీరుడైనాడు

పెనచి పండ్లగొల పిడికిలించుకున్నాడు
ఘనుడిన్నిటా స్వామికార్యపరుడు
వినయపు శ్రీవేంకటవిభునికి హితవరి
యెనసి మొక్కగదరో యెదుటనున్నాడు

Quote of the day

Ignorance is always afraid of change.…

__________Jawaharlal Nehru