సూర్యాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

3.236.175.108
॥ నరసింహపురాణే సూర్యాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం విశ్వకర్మకృత ॥
 
భరద్వాజ ఉవాచ --
యైః స్తుతో నామభిస్తేన సవితా విశ్వకర్మణా ।
తాన్యహం శ్రోతుమిచ్ఛామి వద సూత వివస్వతః ॥ 1 ॥
 
సూత ఉవాచ --
తాని మే శృణు నామాని యైః స్తుతో విశ్వకర్మణా ।
సవితా తాని వక్ష్యామి సర్వపాపహరాణి తే ॥ 2 ॥
 
ఆదిత్యః సవితా సూర్యః ఖగః పూషా గభస్తిమాన్ ।
తిమిరోన్మథనః శమ్భుస్త్వష్టా మార్తణ్డ ఆశుగః ॥ 3 ॥
 
హిరణ్యగర్భః కపిలస్తపనో భాస్కరో రవిః ।
అగ్నిగర్భోఽదితేః పుత్రః శమ్భుస్తిమిరనాశనః ॥ 4 ॥
 
అంశుమానంశుమాలీ చ తమోఘ్నస్తేజసాం నిధిః ।
ఆతపీ మణ్డలీ మృత్యుః కపిలః సర్వతాపనః ॥ 5 ॥
 
హరిర్విశ్వో మహాతేజాః సర్వరత్నప్రభాకరః ।
అంశుమాలీ తిమిరహా ఋగ్యజుస్సామభావితః ॥ 6 ॥
 
ప్రాణావిష్కరణో మిత్రః సుప్రదీపో మనోజవః ।
యజ్ఞేశో గోపతిః శ్రీమాన్ భూతజ్ఞః క్లేశనాశనః ॥ 7 ॥
 
అమిత్రహా శివో హంసో నాయకః ప్రియదర్శనః ।
శుద్ధో విరోచనః కేశీ సహస్రాంశుః ప్రతర్దనః ॥ 8 ॥
 
ధర్మరశ్మిః పతంగశ్చ విశాలో విశ్వసంస్తుతః ।
దుర్విజ్ఞేయగతిః శూరస్తేజోరాశిర్మహాయశాః ॥ 9 ॥
 
భ్రాజిష్ణుర్జ్యోతిషామీశో విజిష్ణుర్విశ్వభావనః ।
ప్రభవిష్ణుః ప్రకాశాత్మా జ్ఞానరాశిః ప్రభాకరః ॥ 10 ॥
 
ఆదిత్యో విశ్వదృగ్ యజ్ఞకర్తా నేతా యశస్కరః ।
విమలో వీర్యవానీశో యోగజ్ఞో యోగభావనః ॥ 11 ॥
 
అమృతాత్మా శివో నిత్యో వరేణ్యో వరదః ప్రభుః ।
ధనదః ప్రాణదః శ్రేష్ఠః కామదః కామరూపధృక్ ॥ 12 ॥
 
తరణిః శాశ్వతః శాస్తా శాస్త్రజ్ఞస్తపనః శయః ।
వేదగర్భో విభుర్వీరః శాన్తః సావిత్రివల్లభః ॥ 13 ॥
 
ధ్యేయో విశ్వేశ్వరో భర్తా లోకనాథో మహేశ్వరః ।
మహేన్ద్రో వరుణో ధాతా విష్ణురగ్నిర్దివాకరః ॥ 14 ॥
 
ఏతైస్తు నామభిః సూర్యః స్తుతస్తేన మహాత్మనా ।
ఉవాచ విశ్వకర్మాణం ప్రసన్నో భగవాన్ రవిః ॥ 15 ॥
 
భ్రమిమారోప్య మామత్ర మణ్డలం మమ శాతయ ।
త్వత్బుద్ధిస్థం మయా జ్ఞాతమేవమౌష్ణ్యం శమం వ్రజేత్ ॥ 16 ॥
 
ఇత్యుక్తో విశ్వకర్మా చ తథా స కృతవాన్ ద్విజ ।
శాన్తోష్ణః సవితా తస్య దుహితుర్విశ్వకర్మణః ॥ 17 ॥
 
సంజ్ఞాయాశ్చాభవద్విప్ర భానుస్త్వష్టారమబ్రవీత్ ।
త్వయా యస్మాత్ స్తుతోఽహం వై నామ్నామష్టశతేన చ ॥ 18 ॥
 
వరం వృణీష్వ తస్మాత్ త్వం వరదోఽహం తవానఘ ।
ఇత్యుక్తో భానునా సోఽథ విశ్వకర్మాబ్రవీదిదమ్ ॥ 19 ॥
 
వరదో యది మే దేవ వరమేతం ప్రయచ్ఛ మే ।
ఏతైస్తు నామభిర్యస్త్వాం నరః స్తోష్యతి నిత్యశః ॥ 20 ॥
 
తస్య పాపక్షయం దేవ కురు భక్తస్య భాస్కర ॥ 21 ॥
 
తేనైవముక్తో దినకృత్ తథేతి
త్వష్టారముక్త్వా విరరామ భాస్కరః ।
సంజ్ఞాం విశఙ్కాం రవిమణ్డలస్థితాం
కృత్వా జగామాథ రవిం ప్రసాద్య ॥ 22 ॥
 
ఇతి శ్రీనరసింహపురాణే ఏకోనవింశోఽధ్యాయః ॥

Quote of the day

There is nothing more dreadful than the habit of doubt. Doubt separates people. It is a poison that disintegrates friendships and breaks up pleasant relations. It is a thorn that irritates and hurts; it is a sword that kills.…

__________Gautam Buddha