సూర్యస్తోత్రమ్ -మార్కండేయ

3.239.58.199
॥ సూర్యస్తోత్రమ్ -మార్కండేయ మహర్షి ॥
 
దేవా ఊచుః
నమస్తే ఋక్స్వరూపాయ సామరూపాయ తే నమః ।
యజుఃస్వరూపరూపాయ సామ్నాన్ధామవతే నమః ॥ 1 ॥
 
జ్ఞానైకధామభూతాయ నిర్ధూతతమసే నమః ।
శుద్ధజ్యోతిఃస్వరూపాయ విశుద్ధాయామలాత్మనే ॥ 2 ॥
 
వరిష్ఠాయ వరేణ్యాయ పరస్మై పరమాత్మనే ।
నమోఽఖిలజగద్వ్యాపిస్వరూపాయాత్మమూర్తయే ॥ 3 ॥
 
ఇదం స్తోత్రవరం రమ్యం శ్రోతవ్యం శ్రద్ధయా నరైః ।
శిష్యో భూత్వా సమాధిస్థో దత్త్వా దేయం గురోరపి ॥ 4 ॥
 
న శూన్యభూతైః శ్రోతవ్యమేతత్తు సఫలం భవేత్ ।
సర్వకారణభూతాయ నిష్ఠాయై జ్ఞానచేతసామ్ ॥ 5 ॥
 
నమః సూర్యస్వరూపాయ ప్రకాశాత్మస్వరూపిణే ।
భాస్కరాయ నమస్తుభ్యం తథా దినకృతే నమః ॥ 6 ॥
 
శర్వరీహేతవే చైవ సన్ధ్యాజ్యోత్స్నాకృతే నమః ।
త్వం సర్వమేతద్భగవన్ జగదుద్భ్రమతా త్వయా ॥ 7 ॥
 
భ్రమత్యావిద్ధమఖిలం బ్రహ్మాణ్డం సచరాచరమ్ ।
త్వదంశుభిరిదం స్పృష్టం సర్వం సఞ్జాయతే శుచి ॥ 8 ॥
 
క్రియతే త్వత్కరైః స్పర్శాజ్జలాదీనాం పవిత్రతా ।
హోమదానాదికో ధర్మో నోపకారాయ జాయతే ॥ 9 ॥
 
తావద్యావన్న సంయోగి జగదేతత్ త్వదంశుభిః ।
ఋచస్తే సకలా హ్యేతా యజూంష్యేతాని చాన్యతః ॥ 10 ॥
 
సకలాని చ సామాని నిపతన్తి త్వదడ్గతః ।
ఋఙ్మయస్త్వం జగన్నాథ ! త్వమేవ చ యజుర్మయః ॥ 11 ॥
 
యతః సామమయశ్చైవ తతో నాథ ! త్రయీమయః ।
త్వమేవ బ్రహ్మణో రూపం పరఞ్చాపరమేవ చ ॥ 12 ॥
 
మూర్తామూర్తస్తథా సూక్ష్మః స్థూలరూపస్తథా స్థితః ।
నిమేషకాష్ఠాదిమయః కాలరూపః క్షయాత్మకః ।
ప్రసీద స్వేచ్ఛయా రూపం స్వతేజః శమనం కురు ॥ 13 ॥
 
ఇతి శ్రీమార్కణ్డేయపురాణే సావర్ణికే మన్వన్తరే
వైవస్వతోత్పత్తిర్నామాష్టసప్తతితమోఽధ్యాయాన్తర్గతా
సూర్యస్తుతిః సమాప్తా ॥

Quote of the day

The mind is the root from which all things grow if you can understand the mind, everything else is included.…

__________Bodhidharma