సూర్యస్తోత్రమ్ - అగస్త్య ఋషి

3.239.58.199
॥ సూర్యస్తోత్రమ్ ॥
 
అథ సూర్యస్తోత్రప్రారమ్భః ।
 
అస్య శ్రీభగవత్సూర్యస్తోత్రమహామన్త్రస్య అగస్త్య ఋషిః । అనుష్టుప్ఛన్దః ।
శ్రీసూర్యనారాయణో దేవతా । సూం బీజమ్ ।
రిం శక్తిః । యం కీలకమ్ । సూర్యప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ।
 
ఆదిత్యాయ అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః । అర్కాయ తర్జనీభ్యాం నమః ।
దివాకరాయ మధ్యమాభ్యాం నమః । ప్రభాకరాయ అనామికాభ్యాం నమః ।
సహస్రకిరణాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః । మార్తాణ్డాయ కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ।
 
ఆదిత్యాయ హృదయాయ నమః । అర్కాయ శిరసే స్వాహా ।
దివాకరాయ శిఖాయై వషట్ । ప్రభాకరాయ కవచాయ హుమ్ ।
సహస్రకిరణాయ నేత్రత్రయాయ వౌషట్ । మార్తాణ్డాయ అస్త్రాయ ఫట్ ।
భూర్భువః సువరోమితి దిగ్బన్ధః ॥
 
ధ్యానమ్ ।
ధ్యాయేత్ సూర్యమనన్తశక్తికిరణం తేజోమయం భాస్వరం
భక్తానామభయప్రదం దినకరం జ్యోతిర్మయం శఙ్కరమ్ ।
ఆదిత్యం జగదీశమచ్యుతమజం త్రైలోక్యచూడామణిం
భక్తాభీష్టవరప్రదం దినమణిం మార్తాణ్డమాద్యం శుభమ్ ॥ 1 ॥
 
బ్రహ్మా విష్ణుశ్చ రుద్రశ్చ ఈశ్వరశ్చ సదాశివః ।
పఞ్చబ్రహ్మమయాకారాః యేన జాతా నమామి తమ్ ॥ 2 ॥
 
కాలాత్మా సర్వభూతాత్మా వేదాత్మా విశ్వతోముఖః ।
జన్మమృత్యుజరావ్యాధిసంసారభయనాశనః ॥ 3॥
 
బ్రహ్మస్వరూప ఉదయే మధ్యాహ్నే తు సదాశివః ।
అస్తకాలే స్వయం విష్ణుస్త్రయీమూర్తిర్దివాకరః ॥ 4॥
 
ఏకచక్రో రథో యస్య దివ్యః కనకభూషితః ।
సోఽయం భవతు నః ప్రీతః పద్మహస్తో దివాకరః ॥ 5॥
 
పద్మహస్తః పరఞ్జ్యోతిః పరేశాయ నమో నమః ।
అణ్డయోనే కర్మసాక్షిన్నాదిత్యాయ నమో నమః ॥ 6॥
 
కమలాసన దేవేశ కర్మసాక్షిన్నమో నమః ।
ధర్మమూర్తే దయామూర్తే తత్త్వమూర్తే నమో నమః ॥ 7॥
 
సకలేశాయ సూర్యాయ సర్వజ్ఞాయ నమో నమః ।
క్షయాపస్మారగుల్మాదివ్యాధిహన్త్రే నమో నమః ॥ 8॥
 
సర్వజ్వరహరం చైవ సర్వరోగనివారణమ్ ।
స్తోత్రమేతచ్ఛివప్రోక్తం సర్వసిద్ధికరం పరమ్ ॥ 9॥
 
సర్వసమ్పత్కరం చైవ సర్వాభీష్టప్రదాయకమ్ ॥ 10॥
 
ఇతి సూర్యస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ।
 
 

Quote of the day

The mind is the root from which all things grow if you can understand the mind, everything else is included.…

__________Bodhidharma