సూర్యస్తోత్రం శ్రీయాజ్ఞవల్క్యకృతమ్

3.239.58.199
॥ సూర్యస్తోత్రం శ్రీయాజ్ఞవల్క్యకృతమ్ ॥
॥ శ్రీగురుభ్యో నమః॥
॥ ఓం శ్రీమహాగణాధిపతయే నమః ॥

ఓం నమో భగవతే ఆదిత్యాయాఖిలజగతాం ఆత్మస్వరూపేణ కాలస్వరూపేణ
చతుర్విధభూత-నికాయానాం బ్రహ్మాదిస్తమ్భ-పర్యన్తానాం
అన్తర్హృదయేషు బహిరపి చాకాశ ఇవ ఉపాధినాఽవ్యవధీయమానో
భవానేక ఏవ క్షణలవ-నిమేషావయవోపచిత-సంవత్సరగణేన
అపా-మాదాన-విసర్గాభ్యాం ఇమాం లోకయాత్రాం అనువహతి ॥ 1

యదుహ వావ విబుధర్షభ సవితరదస్తపత్యనుసవనం అహరహః
ఆమ్నాయవిధినా ఉపతిష్ఠమానానాం అఖిల-దురిత-వృజినబీజావభర్జన
భగవతః సమభిధీమహి తపనమణ్డలమ్ ॥ 2

య ఇహ వావ స్థిరచరనికరాణాం నిజనికేతనానాం మన-ఇన్ద్రియాసుగణాన్
అనాత్మనః స్వయమాత్మా అన్తర్యామీ ప్రచోదయతి ॥ 3

య ఏవేమం లోకం అతికరాల-వదనాన్ధకార-సంజ్ఞా-జగరగ్రహ-గిలితం
మృతకమివ విచేతనం అవలోక్య అనుకమ్పయా పరమకారుణికః ఈక్షయైవ
ఉత్థాప్య అహరహరనుసవనం శ్రేయసి స్వధర్మాఖ్యాత్మావస్థానే
ప్రవర్తయతి అవనిపతిరివ అసాధూనాం భయముదీరయన్నటతి ॥ 4

పరిత ఆశాపాలైః తత్ర తత్ర కమలకోశాఞ్జలిభిః ఉపహృతార్హణః ॥ 5

అథహ భగవన్ తవ చరణనలినయుగలం త్రిభువనగురుభిర్వన్దితం
అహం అయాతయామయజుఃకామః ఉపసరామీతి ॥ 6

ఏవం స్తుతః స భగవాన్ వాజిరూపధరో హరిః ।
యజూంష్యయాతయామాని మునయేఽదాత్ ప్రసాదితః ॥7

॥ ఇతి శ్రీమద్భాగవతే ద్వాదశ స్కన్ధే శ్రీయాజ్ఞవల్క్యకృతం
శ్రీసూర్యస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Quote of the day

The mind is the root from which all things grow if you can understand the mind, everything else is included.…

__________Bodhidharma