సర్వరోగనాశక శ్రీసూర్యస్తవరాజస్తోత్రమ్

52.91.0.112
॥ సర్వరోగనాశక శ్రీసూర్యస్తవరాజస్తోత్రమ్ ॥
 
వినియోగః - ఓం శ్రీ సూర్యస్తవరాజస్తోత్రస్య శ్రీవసిష్ఠ ఋషిః ।
అనుష్టుప్ ఛన్దః । శ్రీసూర్యో దేవతా ।
సర్వపాపక్షయపూర్వకసర్వరోగోపశమనార్థే పాఠే వినియోగః ।
 
ఋష్యాదిన్యాసః - శ్రీవసిష్ఠఋషయే నమః శిరసి ।
అనుష్టుప్ఛన్దసే నమః ముఖే । శ్రీసూర్యదేవాయ నమః హృది ।
సర్వపాపక్షయపూర్వకసర్వరోగాపశమనార్థే పాఠే వినియోగాయ నమః అఞ్జలౌ ।
 
ధ్యానం -
ఓం రథస్థం చిన్తయేద్ భానుం ద్విభుజం రక్తవాససే ।
దాడిమీపుష్పసఙ్కాశం పద్మాదిభిః అలఙ్కృతమ్ ॥

మానస పూజనం ఏవం స్తోత్రపాఠః -
ఓం వికర్తనో వివస్వాంశ్చ మార్తణ్డో భాస్కరో రవిః ।
లోకప్రకాశకః శ్రీమాన్ లోకచక్షు గ్రహేశ్వరః ॥
 
లోకసాక్షీ త్రిలోకేశః కర్తా హర్తా తమిస్రహా ।
తపనః తాపనః చైవ శుచిః సప్తాశ్వవాహనః ॥
 
గభస్తిహస్తో బ్రధ్నశ్చ సర్వదేవనమస్కృతః ।
ఏకవింశతిః ఇత్యేష స్తవ ఇష్టః సదా మమ ॥
 
           ॥ ఫలశ్రుతిః ॥
 
శ్రీః ఆరోగ్యకరః చైవ ధనవృద్ధియశస్కరః ।
స్తవరాజ ఇతి ఖ్యాతః త్రిషు లోకేషు విశ్రుతః ॥
 
యః ఏతేన మహాబహో ద్వే సన్ధ్యే స్తిమితోదయే ।
స్తౌతి మాం ప్రణతో భూత్వా సర్వ పాపైః ప్రముచ్యతే ॥
 
కాయికం వాచికం చైవ మానసం యచ్చ దుష్కృతమ్ ।
ఏకజప్యేన తత్ సర్వం ప్రణశ్యతి మమాగ్రతః ॥
 
ఏకజప్యశ్చ హోమశ్చ సన్ధ్యోపాసనమేవ చ ।
బలిమన్త్రోఽర్ఘ్యమన్త్రశ్చ ధూపమన్త్రస్తథైవ చ ॥
 
అన్నప్రదానే స్నానే చ ప్రణిపాతి ప్రదక్షిణే ।
పూజితోఽయం మహామన్త్రః సర్వవ్యాధిహరః శుభః ॥
 
ఏవం ఉక్తవా తు భగవానః భాస్కరో జగదీశ్వరః ।
ఆమన్త్ర్య కృష్ణతనయం  తత్రైవాన్తరధీయత ॥
 
సామ్బోఽపి స్తవరాజేన  స్తుత్వా సప్తాశ్వవాహనః ।
పూతాత్మా నీరుజః శ్రీమాన్ తస్మాద్రోగాద్విముక్తవాన్ ॥

Quote of the day

We are what our thoughts have made us; so take care about what you think. Words are secondary. Thoughts live; they travel far.…

__________Swamy Vivekananda