సూర్యార్యా స్తోత్రం

34.204.168.209
సూర్యార్యాస్తోత్రమ్ 
శ్రీ గణేశాయ నమః ॥

శుకతుణ్డచ్ఛవి-సవితుశ్చణ్డరుచేః పుణ్డరీకవనబన్ధోః ।
మణ్డలముదితం వన్దే కుణ్డలమాఖణ్డలాశాయాః ॥ ౧॥

యస్యోదయాస్తసమయే సురముకుటనిఘృష్టచరణకమలోఽపి ।
కురుతేఞ్జలిం త్రినేత్రః స జయతి ధామ్నాం నిధిః సూర్యః ॥ ౨॥

ఉదయాచలతిలకాయ ప్రణతోఽస్మి వివస్వతే గ్రహేశాయ ।
అమ్బరచూడామణయే దిగ్వనితాకర్ణపూరాయ ॥ ౩॥

జయతి జనానన్దకరః కరనికరనిరస్తతిమిరసఙ్ఘాతః ।
లోకాలోకాలోకః కమలారుణమణ్డలః సూర్యః ॥ ౪॥

ప్రతిబోధితకమలవనః కృతఘటనశ్చక్రవాకమిథునానామ్ ।
దర్శితసమస్తభువనః పరహితనిరతో రవిః సదా జయతి ॥ ౫॥

అపనయతు సకలకలికృతమలపటలం సప్రతప్తకనకాభః ।
అరవిన్దవృన్దవిఘటనపటుతరకిరణోత్కరః సవితా ॥ ౬॥

ఉదయాద్రిచారుచామర హరితహయఖురపరిహితరేణురాగ ।
హరితహయ హరితపరికర గగనాఙ్గనదీపక నమస్తేఽస్తు ॥ ౭॥

ఉదితవతి త్వయి వికసతి ముకులీయతి సమస్తమస్తమితబిమ్బే ।
న హ్యన్యస్మిన్దినకర సకలం కమలాయతే భువనమ్ ॥ ౮॥

జయతి రవిరుదయసమయే బాలాతపః కనకసన్నిభో యస్య ।
కుసుమాఞ్జలిరివ జలధౌ తరన్తి రథసప్తయః సప్త ॥ ౯॥

ఆర్యాః సామ్బపురే సప్త ఆకాశాత్పతితా భువి ।
యస్య కణ్ఠే గృహే వాపి న స లక్ష్మ్యా వియుజ్యతే ॥ ౧౦॥

ఆర్యాః సప్త సదా యస్తు సప్తమ్యాం సప్తధా జపేత్ ।
తస్య గేహం చ దీపం చ పద్మా సత్యం న ముఞ్చతి ॥ ౧౧॥

నిధిరేశ దరిద్రాణాం రోగిణాం పరమౌషధమ్ ।
సిద్ధిః సకలకార్యాణాం గాథేయం సంసృతా రవేః ॥ ౧౨॥

ఇతి శ్రీయాజ్ఞవల్క్యవిరచితం సూర్యార్యాస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ।

Quote of the day

Emancipation from the bondage of the soil is no freedom for the tree.…

__________Rabindranath Tagore