ద్వాదశార్య సూర్యస్తుతి

3.231.220.225
॥ సూర్యస్తుతీ ద్వాదశార్యా సామ్బకృత ॥

అథ శ్రీసామ్బకృతద్వాదశార్యాసూర్యస్తుతిః ।

ఉద్యన్నద్యవివస్వానారోహన్నుత్తరాం దివం దేవః ।
హృద్రోగం మమ సూర్యో హరిమాణం చాశు నాశయతు ॥ ౧॥

నిమిషార్ధేనైకేన ద్వే చ శతే ద్వే సహస్రే ద్వే ।
క్రమమాణ యోజనానాం నమోఽస్తుతే నలిననాథాయ ॥ ౨॥

కర్మజ్ఞానఖదశకం మనశ్చ జీవ ఇతి విశ్వసర్గాయ ।
ద్వాదశధా యో విచరతి స ద్వాదశమూర్తిరస్తు మోదాయ ॥ ౩॥

త్వం హి యజూఋక్సామః త్వమాగమస్త్వం వషట్కారః ।
త్వం విశ్వం త్వం హంసః త్వం భానో పరమహంసశ్చ ॥ ౪॥

శివరూపాత్ జ్ఞానమహం త్వత్తో ముక్తిం జనార్దనాకారాత్ ।
శిఖిరూపాదైశ్వర్యం త్వత్తశ్చారోగ్యమిచ్ఛామి ॥ ౫॥

త్వచి దోషా దృశి దోషాః హృది దోషా యేఽఖిలేన్ద్రియజదోషాః ।
తాన్ పూషా హతదోషః కిఞ్చిద్ రోషాగ్నినా దహతు ॥ ౬॥

ధర్మార్థకామమోక్షప్రతిరోధానుగ్రతాపవేగకరాన్ ।
బన్దీకృతేన్ద్రియగణాన్ గదాన్ విఖణ్డయతు చణ్డాంశుః ॥ ౭॥

యేన వినేదం తిమిరం జగదేత్య గ్రసతి చరమచరమఖిలమ్ ।
ధృతబోధం తం నలినీభర్తారం హర్తారమాపదామీడే ॥ ౮॥

యస్య సహస్రాభీశోరభీశు లేశో హిమాంశుబిమ్బగతః ।
భాసయతి నక్తమఖిలం భేదయతు విపద్గణానరుణః ॥ ౯॥

తిమిరమివ నేత్రతిమిరం పటలమివాశేషరోగపటలం నః ।
కాశమివాధినికాయం కాలపితా రోగయుక్తతాం హరతాత్ ॥ ౧౦॥

వాతాశ్మరీగదార్శస్త్వగ్దోషమహోదరప్రమేహాంశ్చ ।
గ్రహణీభగన్ధరాఖ్యా మహతీస్త్వం మే రుజో హంసి ॥ ౧౧॥

త్వం మాతా త్వం శరణం త్వం ధాతా త్వం ధనం త్వమాచార్యః ।
త్వం త్రాతా త్వం హర్తా విపదామర్క ప్రసీద మమ భానో ॥ ౧౨॥

ఇత్యార్యాద్వాదశకం సామ్బస్య పురో నభఃస్థలాత్ పతితమ్ ।
పఠతాం భాగ్యసమృద్ధిః సమస్తరోగక్షయశ్చ స్యాత్ ॥ ౧౩॥

ఇతి  శ్రీసామ్బకృతద్వాదశార్యాసూర్యస్తుతిః సమ్పూర్ణా ।

Quote of the day

The happiness of one's own heart alone cannot satisfy the soul; one must try to include, as necessary to one's own happiness, the happiness of others.…

__________Paramahansa Yogananda