శ్రీ పార్వతి అష్టోత్తర శత నామావళి

3.80.3.192

ఓం పార్వత్యై నమః
ఓం మహా దేవ్యై నమః
ఓం జగన్మాత్రే నమః
ఓం సరస్వత్యై నమహ్
ఓం చండికాయై నమః
ఓం లోకజనన్యై నమః
ఓం సర్వదేవాదీ దేవతాయై నమః
ఓం గౌర్యై నమః
ఓం పరమాయై నమః
ఓం ఈశాయై నమః 10
ఓం నాగేంద్రతనయాయై నమః
ఓం సత్యై నమః
ఓం బ్రహ్మచారిణ్యై నమః
ఓం శర్వాణ్యై నమః
ఓం దేవమాత్రే నమః
ఓం త్రిలోచన్యై నమః
ఓం బ్రహ్మణ్యై నమః
ఓం వైష్ణవ్యై నమః
ఓం రౌద్ర్యై నమః
ఓం కాళరాత్ర్యై నమః 20
ఓం తపస్విన్యై నమః
ఓం శివదూత్యై నమః
ఓం విశాలాక్ష్యై నమః
ఓం చాముండాయై నమః
ఓం విష్ణుసోదరయ్యై నమః
ఓం చిత్కళాయై నమః
ఓం చిన్మయాకారాయై నమః
ఓం మహిషాసురమర్దిన్యై నమః
ఓం కాత్యాయిన్యై నమః
ఓం కాలరూపాయై నమః 30
ఓం గిరిజాయై నమః
ఓం మేనకాత్మజాయై నమః
ఓం భవాన్యై నమః
ఓం మాతృకాయై నమః
ఓం శ్రీమాత్రేనమః
ఓం మహాగౌర్యై నమః
ఓం రామాయై నమః
ఓం శుచిస్మితాయై నమః
ఓం బ్రహ్మస్వరూపిణ్యై నమః
ఓం రాజ్యలక్ష్మ్యై నమః 40
ఓం శివప్రియాయై నమః
ఓం నారాయణ్యై నమః
ఓం మాహాశక్త్యై నమః
ఓం నవోఢాయై నమః
ఓం భగ్యదాయిన్యై నమః
ఓం అన్నపూర్ణాయై నమః
ఓం సదానందాయై నమః
ఓం యౌవనాయై నమః
ఓం మోహిన్యై నమః
ఓం అజ్ఞానశుధ్యై నమః 50
ఓం జ్ఞానగమ్యాయై నమః
ఓం నిత్యాయై నమః
ఓం నిత్యస్వరూపిణ్యై నమః
ఓం పుష్పాకారాయై నమః
ఓం పురుషార్ధప్రదాయిన్యై నమః
ఓం మహారూపాయై నమః
ఓం మహారౌద్ర్యై నమః
ఓం కామాక్ష్యై నమః
ఓం వామదేవ్యై నమః
ఓం వరదాయై నమః 60
ఓం భయనాశిన్యై నమః
ఓం వాగ్దేవ్యై నమః
ఓం వచన్యై నమః
ఓం వారాహ్యై నమః
ఓం విశ్వతోషిన్యై నమః
ఓం వర్ధనీయాయై నమః
ఓం విశాలాక్షాయై నమః
ఓం కులసంపత్ప్రదాయిన్యై నమః
ఓం ఆర్ధదుఃఖచ్చేద దక్షాయై నమః
ఓం అంబాయై నమః 70
ఓం నిఖిలయోగిన్యై నమః
ఓం కమలాయై నమః
ఓం కమలాకారయై నమః
ఓం రక్తవర్ణాయై నమః
ఓం కళానిధయై నమః
ఓం మధుప్రియాయై నమః
ఓం కళ్యాణ్యై నమః
ఓం కరుణాయై నమః
ఓం జనస్ధానాయై నమః
ఓం వీరపత్న్యై నమః 80
ఓం విరూపాక్ష్యై నమః
ఓం వీరాధితాయై నమః
ఓం హేమాభాసాయై నమః
ఓం సృష్టిరూపాయై నమః
ఓం సృష్టిసంహారకారిణ్యై నమః
ఓం రంజనాయై నమః
ఓం యౌవనాకారాయై నమః
ఓం పరమేశప్రియాయై నమః
ఓం పరాయై నమః
ఓం పుష్పిణ్యై నమః 90
ఓం సదాపురస్థాయిన్యై నమః
ఓం తరోర్మూలతలంగతాయై నమః
ఓం హరవాహసమాయుక్తయై నమః
ఓం మోక్షపరాయణాయై నమః
ఓం ధరాధరభవాయై నమః
ఓం ముక్తాయై నమః
ఓం వరమంత్రాయై నమః
ఓం కరప్రదాయై నమః
ఓం వాగ్భవ్యై నమః
ఓం దేవ్యై నమః 100
ఓం క్లీం కారిణ్యై నమః
ఓం సంవిదే నమః
ఓం ఈశ్వర్యై నమః
ఓం హ్రీంకారబీజాయై నమః
ఓం శాంభవ్యై నమః
ఓం ప్రణవాత్మికాయై నమః
ఓం శ్రీ మహాగౌర్యై నమః
ఓం శుభప్రదాయై నమః 108

 

Quote of the day

The mind is always present. You just don't see it.…

__________Bodhidharma