Meenakshi Navarathna Mala Sthuthi

3.235.137.159

Gowreem kanchana padmini thadagruham Sri Sundaresa priyam,
Neebharanya suvarna kaduka parikreeda vilolam umam,
Srimad pandya kulachalagra vilasad rathna pradhi payidham,
Meenakshim, madhureswareem sukhatharam Sri Pandya baalam bhaje., 1

Gowrim Veda kadamba kanana sukheem sarasthradavi kekineem,
Vedanthakhila dharma hema nalini hamsineem shivaam shambhaveem,
Omkarambhuja neelamatha madhupam manthramra shakhabhi Kama,
Meenakshim, madhureswareem sukhatharam Sri Pandya baalam bhaje., 2

Gowrim noopaura shobhithngri kamalam thuneera sajjangikam,
Rathnadarsa samana janu yugala, ramya nibhorudhvayam,
Kanchibadha manognapeena jaganamavartha nabhihtharam,
Meenakshim, madhureswareem sukhatharam Sri Pandya baalam bhaje., 3

Gowrim vyoma samana madhyamayudhaamuthunga vakshoruham,

Veena manjula nalikanvidhakaram sangollasath sundaram,
Laksha kardhama shobhi pada yugalam, sindhoora seemanthineem,
Meenakshim, madhureswareem sukhatharam Sri Pandya baalam bhaje., 4

Gowrim manjula meena nethra yugalam, kodanda subhrulatham,
Bimbhoshkam jitha kunda dantha ruchiram, champeya nasojwalam,
Ardhendu prathi bimbha phala ruchiramadarsa ganda sthalam,
Meenakshim, madhureswareem sukhatharam Sri Pandya baalam bhaje., 5

Gowrim kumkuma panka lepitha lasad vakshoja Kumbhojwalam,

Kasthuri thilakalikam Malaya jale bollasad kandaram,
Raka Chandra samana charu vadanam, lolamba neelalakam,
Meenakshim, madhureswareem sukhatharam Sri Pandya baalam bhaje., 6

Gowrim kanchana kankanangatha daram, nasa lasan moukthikam,
Manjeeranguli mudrikangari kadaka graiveyakalangrutham,
Muktha hara kireeda rathna vilasad thadanga kanthyayudham,
Meenakshim, madhureswareem sukhatharam sri pandya baalam bhaje., 7

Gowrim champaka mallika sukusumai punnaga sougandhikair,
Drondheevara kunda jathi vagulairabatha chooliyutham,
Mandaraguna padma kethakathou sreni lasad venikaam,
Meenakshim, madhureswareem sukhatharam sri pandya baalam bhaje., 8

Gowrim dadima pushpa varna vilasad divyambaralankrutham,
Chandramsupama charu chamarakara sree bharathi sevitham,
Nana rathna suvarnadanda vilsan mukthatha badrojwalam,
Meenakshim, madhureswareem sukhatharam sri pandya baalam bhaje., 9

Vaachaa vaa manasapi vaa giri suthe, kayena vaa santhatham,
Meenaksheethi kadachid amba kuruthe, twan nama sangeerthanam,
Lakshmi sthasya gruhe vasadyanudhinam vani cha vakthambuje,
Darmathyartha chathushtayam kara thala praptham bhaven nischaya., 10

Quote of the day

Let us be a little humble; let us think that the truth may not perhaps be entirely with us.…

__________Jawaharlal Nehru