Pratah Prarthana to Dathatreya

34.204.168.209


Jatadharam, Pandurangam,

Soolahastham Krupanidhim,

Sarvaroga haram devam,

Dathathreyamaham bhaje.
 

Quote of the day

If you want to go east, don't go west.…

__________Ramakrishna