లక్ష్మి అంటే

3.236.212.116

హితోక్తి సూక్తులు - లక్ష్మి అంటే "ధనం" ఒక్కటేనా ? 

అపోహ - లక్ష్మి అంటే డబ్బు మాత్రమే అని కొందరి అపోహ . కానీ అది సరికాదు 

వాస్తవం :- మనలో చాలామంది లక్ష్మీదేవిని "డబ్బును ప్రసాదించే దేవతగానే పూజిస్తుంటారు. కాని ఈ 'లక్ష్మి' అంటే ధనం, ధాన్యం, ధైర్యం, ఫైర్యం, విజయం , ఆయుషు, ఆరోగ్యం, అభయం, సాహసం, వీర్యం, వేదవిద్య, యశస్సు, కీర్తి ప్రతిష్ఠలు, సంతానం, వాహనాలు, పరివారం మొదలగు నవి. లక్ష్మీస్తుతిలో లక్ష్మిని “ఓం దారిద్ర్యధ్వంసిన్యై నమః” అని స్తుతించడంలోని అర్ధం లక్ష్మి “దారిద్ర్యాన్ని నాశనంచేసేది” అని అర్ధం.

Quote of the day

The Way is basically perfect. It doesn't require perfecting.…

__________Bodhidharma