శ్రీ వైభవ లక్ష్మీ కుంకుమ అర్చన

54.173.214.227


శ్రీ వైభవ లక్ష్మీ కుంకుమ అర్చన

1)         శ్రీ   సరస్వతి  పార్వతి  శ్రీ మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే
2)         విష్ణుప్రియే మహామాయే మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే   
3)         కమలే  విమలే  దేవి  మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
4)         కారుణ్య నిలయే  దేవి  మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
5)         దారిద్ర్య దుఃఖ షమనీ  మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
6)         శ్రీ దేవి నిత్యకళ్యాణి  మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
7)         సముద్ర తనయే దేవి  మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
 8)      రాజలక్ష్మీ రాజ్యలక్ష్మీ  మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
9)         వీరలక్ష్మి విశ్వలక్ష్మి  మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
10)       మూక  హన్త్రి  మన్త్ర రూపే  మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే

11)        మహిషాసుర  సమ్హర్ద్రి  మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
12)       మధుకైటభ  నిద్రావే  మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
13)       శంకచక్ర  గదాహస్తే   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
14)       వైకుంఠ హృదయా వాసే   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
15)       పక్షీంద్ర వాహనే దేవి    మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
16)       ధాన్య రూపే ధాన్యలక్ష్మి   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
17)       సువర్ణరూపే స్వర్ణ లక్ష్మి   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
18)       విఠ్ఠరూపే విఠ్ఠలక్ష్మి   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
19)       హరిప్రియే   వేదరూపే మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
20)       ఫలరూపే ఫలదాత్రి    మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే

21)       నిస్తులె నిర్మలే నిత్యే  మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
22)       రత్నరూపే రత్నలక్ష్మి   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
23)       క్షీర రూపే  క్షీరదాత్రి    మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
24)       వేదరూపే నాదరూపే  మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
25)       ప్రాణరూపే ప్రాణమూర్తే   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
26)       ప్రనవానంద మహసే   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
27)       బ్రహ్మరూపే బ్రహ్మదాత్రి  మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
28)       జాత  వేదస్వరూపిణ్యై   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
29)       ఆధార  శుక్ల నిలయే    మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
30)       సుషుమ్నా సుషిరాన్తాయై   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే

31)       యోగానంద ప్రదాయిన్యై   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
32)       సౌందర్య  రూపిణి  దేవి    మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
33)       సిద్ధ లక్ష్మి సిద్ధరూపే   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
34)       సర్వ  సంతోష  సద్రూపే   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
35)       తుష్టితే పుష్టితే దేవి  మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
36)       రాజ రాజార్చిత పదే   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
37)       సారస్వరూపే  దివ్యాన్గి   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
38)       చారిత్ర్య దివ్య శుద్ధాం గి    మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
39)       వేదగుహ్యే శుభే  దేవి   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
40)       ధర్మార్థ కామరూపిణ్యై   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే

41)       మోక్షసామ్రాజ్య నిలయే    మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
42)       సర్వగమ్యే సర్వరూపే    మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
43)       మోహిని  మోహరూపిణ్యై   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే   
44)       పంచభూతాంతరాలస్తే   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
45)       నారాయణ ప్రియతమే   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
46)       కారని  కార్యరూపిణ్యై  మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
47)       అనంత తల్ప శయనే   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
48)        లోకైక జనని వన్ద్యే   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
49)       శంభురూపే శంభుముద్రే   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
50)       బ్రహ్మరూపే బ్రహ్మముద్రే    మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే

51)       విష్ణురూపే విష్ణుమాయే   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
52)       ఆఙ్ఞా చక్రాబ్జ నిలయే   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
53)       హకార రేఫ శక్తాయై  మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
54)       హృదయాంబుజ దీపాంగి మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
55)       విష్ణుగ్రంథీ  విశాలాంగీ   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
56)       ఆధార  మూల నిలయే    మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
57)       బ్రహ్మ గ్రంథీ ప్రకాశాంగి   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
58)       కుండలి   శయనా నన్ది మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
59)       జీవాత్మ రూపిణి మాత   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
60)       స్థూల సూక్ష్మ ప్రకాశస్తే    మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే

61)       బ్రహ్మాండ బాండ జననీ    మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
62)       అశ్వథ్థ వృక్ష  సన్తుష్టే  మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
63)       కారుణ్య పూర్ణ శ్రీదేవి    మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
64)       మూర్తి త్రయ స్వరూపిణ్యై   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
65)       భానుమండల మధ్యస్తే   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
66)       సూర్య ప్రకాశ రూపిణ్యై    మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
67)       చంద్రమండల మధ్యస్తే  మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
68)       వహ్ని మండల మధ్యస్తే   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
69)       పీతాంబరధరే  దేవి    మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
70)       దివ్యాభరణ శోభాగ్యే    మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే

71)       బ్రాహ్మణారాధితే దేవి   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
72)       నారసింహి  కృపాసింధౌ    మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
73)       వరదే మంగళే  మాన్యే    మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
74)       పద్మాతవి నిలయవే    మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
75)       వ్యాసాది దివ్య  సంపూజ్యే మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
76)       జయలక్ష్మి  సిద్ధలక్ష్మి   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
77)       రాజముద్రే  విష్ణుముద్రే   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
78)       సర్వార్థ సాధకీ  నిత్యే   మహాలక్ష్మి  నమోస్తుతే
79)       హనుమద్ భక్తి  సన్తుష్టే   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
80)      మహతీ  గీత నాదస్తే  మహాలక్ష్మి  నమోస్తుతే

81)       రతిరూపే  రమ్యరూపే   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
82)       కామాంగీ కామ్యజనని  మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
83)       సుధా పూర్ణే   సుధా రూపే  మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
84)       ఇంద్రవంధ్యే  దేవలక్ష్మి   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
85)       అష్టైశ్వర్య స్వరూపిణ్యై  మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
86)       ధర్మరాజ స్వరూపిణ్యై   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
87)       రక్షోవరపురీ  లక్ష్మి   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
88)      రత్నాకర  ప్రభారమ్యే    మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
89)       మరుత్పుర  మహానన్దే  మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
90)       కుబేర లక్ష్మి  మాతన్గి   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే

91)       ఈషాన్ లక్ష్మి సర్వేషి  మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
92)       బ్రహ్మపీఠే మహాపీఠే  మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
93)       మాయపీఠ  స్థితే  దేవి    మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
94)       శ్రీ చక్రవాసిని  కన్యే   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
95)       అష్టభైరవ సంపూజ్యే   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
96)       అసితాంగే భూరినాదే   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
97)       సిద్ధలక్ష్మి మహావిద్యే   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
98)       బుద్ధి  ఇంద్రియాది నిలయే  మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
99)       రోగ  దారిద్ర్య శమనీ  మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
100)     మృత్యు సంతాప నాశిన్యై   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే

101)      పతిప్రియే పతివ్రతే   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
102)     చతుర్భుజే  కోమలాంగి    మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
103)     భక్ష్యరూపే భుక్తిదాత్రి    మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
104)     సదానన్ద  మయే దేవి    మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
105)     భక్తి ప్రియే భక్తిగమ్యే    మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
106)     స్తోత్రప్రియే రమేరామే    మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
107)     రామనామప్రియే దేవి   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
108)     గంగాప్రియే శుద్ధరూపే   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
109)     విశ్వభత్రి  విశ్వమూర్తే    మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
110)      కృష్ణప్రియే  కృష్ణరూపే   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే

111)      గీతరూపే  రాగమూర్తే   మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
112)      సావిత్రీ భూత సావిత్రీ     మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
113)      గాయత్రి  బ్రహ్మ గాయత్రి     మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
114)      బ్రాహ్మి  సరస్వతి దేవి     మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
115)      శుకలాపిని  శుధ్ధాంగి     మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
116)      వీణాధర  స్తోత్రగమ్యే     మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
117)      ఆఙ్ఞాకారి  ప్రాఙ్ఞవంద్యే    మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
118)      వేదాంగవన సారంగి     మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
119)      నాదాంత   రస భూయిష్టే     మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
120)     దివ్యశక్తి  మహాశక్తి      మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే

121)      నృత్యప్రియే నృత్యలక్ష్మి    మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
122)     చతుఃషష్టి కళారూపే    మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
123)     సర్వమంగళ సంపూర్ణే మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
124)     దివ్యగంధాంగ రాగాంగి మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
125)     ముక్తిదే  ముక్తిదేహస్తే  మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే
126)     యఙ్ఞ సారాధ్ధ శుద్ధాంగి మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే

శ్రీ వైభవ లక్ష్మ్యై నమః  నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాణి సమర్పయామి

 

Quote of the day

You cannot believe in God until you believe in yourself.…

__________Swamy Vivekananda