దీపలక్ష్మీ పూజా విధానం..

54.173.214.227

 

 దీపలక్ష్మీ పూజా విధానం..

(అఖండ దీపం పెడితే చాలా విశేష ఫలితాన్ని పొందవచ్చు.  కామాక్షి దీపం పెట్టుకోవచ్చు, శ్రావణ మాసంలో ప్రతిరోజూ ఈ పూజ చేసుకోవచ్చు, రోజూ చేసే అవకాశం లేని వారు శుక్రవారం తప్పకుండా చేసుకోవాలి)

శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం!
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయే త్సర్వవిఘ్నోపశాన్తయే!!

ఆచమ్య:
కేశవాయ స్వాహా, నారాయణాయ స్వాహా, మాధవాయ స్వాహా, (ఆచమనం చేసి)
 గోవిందాయ నమః, విష్ణవే నమః, మధుసూదనాయ నమః, త్రివిక్రమాయ నమః, వామనాయ నమః, శ్రీధరాయ నమః, హృషీకేశాయ నమః, పద్మనాభాయ నమః, దామోదరాయ నమః, సంకర్శనాయ నమః, వాసుదేవాయ నమః, ప్రద్యుమ్నాయ నమః, అనిరుద్ధాయ నమః, పురుషోత్తమాయ నమః, అధోక్షజాయ నమః, ఉపేంద్రాయ నమః, హరయే నమః, శ్రీకృష్ణాయ నమః 

శ్లో     ఉత్తిష్ఠన్తు  భూతపిశాచాః యేతేభూమి భారకాః !
    ఏతేషా మవిరోధేన బ్రహ్మకర్మ సమారభే !!

(నీళ్ళు లేదా అక్షింతలు వాసన చూసి తమకు ఎడమవైపుగా పడేయాలి)

మమోపాత్త దురితక్షయ ద్వారా శ్రీ పరమేశ్వరీ ముద్దిశ్య శ్రీ పరమేశ్వరీ ప్రీత్యర్థం శుభేశోభన ముహూర్తే శ్రీమహావిష్ణురాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య ఆద్యబ్రాహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వతమంవంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే మేరోర్దక్షిణ దిగ్భాగే శ్రీశైలస్య ఈశాన్యప్రదేశే గంగా గోదావర్యోర్మధ్యప్రదేశే ... సమస్త దేవతా బ్రాహ్మణ హరిహర సన్నిథౌ అస్మిన్ వర్తమాన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన సంవత్సరే ... ఆయనే ... ఋతౌ ... మాసేపక్శే ... తిథౌ ... వాసరే శుభ నక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవంగుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ అస్మాకం సహా కుతుమ్బానాం క్షేమ స్థైర్య విజయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్యర్థం   ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ ఫలపురుషార్ధ సిధ్యర్థం ఇష్ట కామ్యార్థ సిధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య శుభఫలావాప్త్యార్థం "సకలదేవతా స్వరూపిణి శ్రీ దీపలక్ష్మీ" ముద్దిశ్య శ్రీదీపలక్ష్మి ప్రీత్యర్థం అనుగ్రహ సిధ్యర్థం యావచ్చక్తి, ధ్యానా వాహనాది షోడశోపచార, పూజాం కరిష్యే. అని సంకల్పం చెప్పుకొని పూజ ప్రారంభించాలి..

పాలు, పండ్లు, పానకం ,బెల్లం అన్నం,పాయసం, పాలకోవ ,కేసరి, పరమాన్నం,కదంబం, దద్దోజనం ఇలా ఏది మీకు సౌకర్యం గా ఉంటే అది నైవేద్యంగా సమర్పించాలి ఇవేవీ పెట్టకపోయిన పానకం పెట్టాలి.

విధానం:- ముక్కోటి దేవతలు దీపంలో కొలువై ఉంటారు. దీపాన్ని పసుపు కుంకుమ పూల తో అలంకరించి వెలిగించాలి. 
అక్షింతలు వెండి పుష్పాలు లేదా నిజమైన పుష్పాలు తో అర్చిస్తు ఒక్కో శ్లోకానికి ఒక్కో పుష్పం సమర్పిస్తూ 108 దీప లక్ష్మీని పూజించి హారతి ఇవ్వాలి సంకల్పం చెప్పే టప్పుడు పూజ చివరిలో మీ సంకల్పం ఇంకోసారి చెప్పొవాలి ఈ పూజ ఇలా శ్రావణమాసం మొత్తం రోజుకి ఒకసారి చేయాలి

1::దీపలక్ష్మీ నమస్తుభ్యం సర్వ మంగళ రూపిణీ
ఆయురారోగ్యయైశ్వర్యం యావజ్జీవ మరోగతాం

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం దీపలక్ష్మీ దేవ్యై నమః

2::దీపదేవి మహాదేవీ సర్వవిద్యా ప్రకాశినీ
విద్యాం దేహి శ్రియం దేహి సర్వ కామ్యాంశ్చ దేహిమే

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం దీపలక్ష్మీ దేవ్యై నమః

3::దీపజ్యోతి నమస్తుభ్యం సర్వదేవ స్వరూపిణీ
సౌఖ్యం దేహి బలం దేహి సామ్రాజ్యం దేహిమే సదా

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం దీపజ్యోతిషే నమః

4::జ్యోతిలక్ష్మి నమస్తుభ్యం సర్వశక్తి విలాసినీ
గృహం దేహి ధనం దేహి విద్యాం దేహి మహేశ్వరి

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం జ్యోతిలక్ష్మ్యై నమః

5::ఆది లక్ష్మి నమస్తుభ్యం సర్వశక్తి స్వరూపిణీ
గృహం దేహి ఫలం దేహి ధాన్యం దేహి సురేశ్వరి

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం ఆదిలక్ష్మ్యై నమః

6::ధనలక్ష్మి నమస్తుభ్యం ధనధాన్య వివర్ధినీ
ధాన్యం దేహి ధనం దేహి రాజ్యం దేహి రమేశ్వరి

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం ధనలక్ష్మ్యై నమః

7::ధాన్యలక్ష్మి నమస్తేస్తు దానశీల స్వరూపిణీ
శ్రియం దేహి గృహం దేహి వ్రీహి దేహి ధనేశ్వరి

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం దాన్యలక్ష్మ్యై నమః

8::విద్యాలక్ష్మి నమస్తేస్తు సర్వవిద్యాప్రదాయినీ
విద్యాం దేహి జయం దేహి సర్వత్ర విజయం సదా

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం విద్యాలక్ష్మ్యై నమః

9::ధైర్యలక్ష్మి నమస్తుభ్యం సర్వ శౌర్య ప్రదాయినీ
వీర్యం దేహి జయం దేహి ధైర్యం దేహి శ్రియేశ్వరీ

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం ధైర్యలక్ష్మ్యై నమః

10:జయలక్ష్మి నమస్తుభ్యం సర్వత్ర జయదాయినీ
జయందేహి శ్రియందేహి విజయం దేహిమే సదా

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం జయలక్ష్మ్యై నమః

11: విజయలక్ష్మీ నమస్తేస్తు సర్వత్ర విజయంవహే
వీర్యం దేహి వరం దేహి శౌర్యం దేహి జనేశ్వరి

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం విజయలక్ష్మ్యై నమః

12:వీరలక్ష్మి నమస్తుభ్యం వీరదీర విదాయినీ
ధైర్యం దేహి జయం దేహి వీర్యం దేహి జయేశ్వరి

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం వీరలక్ష్మ్యై నమః

13: రాజ్యలక్ష్మి నమస్తుభ్యం సర్వసామ్రాజ్య దాయినీ
రాజ్యందేహి శ్రియందేహి రాజేశ్వరి నమోస్తుతే

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం రాజ్యలక్ష్మ్యై నమః

14:వరలక్ష్మీ నమస్తేస్తు సౌమాంగల్య వివర్ధినీ
మేధాం దేహి ప్రియం దేహి మాంగల్యం దేహిమే సదా

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం వరలక్ష్మ్యై నమః

15:హేమలక్ష్మి నమస్తుభ్యం కనకవర్ణ స్వరూపిణీ
శ్రియం దేహి ధనం దేహి హిరణ్యం దేహిమేసదా

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం హిరణ్యలక్ష్మ్యై నమః

16:గృహలక్ష్మీ నమస్తుభ్యం శంఖ పద్మ నిధీశ్వరి
శాంతిం దేహి శ్రియం దేహి యశో దేహి ద్విషోజహి

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం గృహలక్ష్మ్యై నమః

17:అన్నలక్ష్మి నమస్తుభ్యం అన్నపూర్ణ స్వరూపిణీ
అన్నం దేహి ఘ్రుతం దేహి ఇష్టాన్నం దేహిమే సదా

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం అన్నలక్ష్మ్యై నమః

18:గోలక్ష్మీనమస్తేస్తు గోవర్ధన ధరప్రియే
గవాం దేహి ప్రియాం దేహి సర్వం దేహి శివేశ్వరి

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం గోలక్ష్మ్యై నమః

19:కీర్తి లక్ష్మీ నమస్తుభ్యం ఆదిమూల ప్రియేశ్వరీ
కీర్తిం దేహి శుభం దేహి శోభనం దేహిమే సదా

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం కీర్తిలక్ష్మ్యై నమః

20:సంతానలక్ష్మి నమస్తుభ్యం సర్వసౌభాగ్యదాయినీ
పుత్రాన్ దేహి ధనం దేహి పౌత్రాన్ దేహి సుధేశ్వరి

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం సంతానలక్ష్మ్యై నమః

21:రూపలక్ష్మి నమస్తుభ్యం సౌందర్య లహరీశ్వరీ
రూపం దేహి ప్రియం దేహి లావణ్యం దేహిమే సదా

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం సౌందర్యలక్ష్మ్యై నమః

22:భోగలక్ష్మీ నమస్తుభ్యం సర్వసంతోషదాయినీ
భోగందేహి శ్రియం దేహి సౌభాగ్యం దేహిమే సదా

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం భోగలక్ష్మ్యై నమః

23:భాగ్యలక్ష్మీ నమస్తుభ్యం సర్వ సౌభాగ్య శాలినీ
మతిం దేహి గతిం దేహి మంగళం దేహిమే సదా

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం భాగ్యలక్ష్మ్యై నమః

24:సీతాలక్ష్మి నమస్తుభ్యం రామానంద ప్రదాయినీ!
పతిందేహి ప్రియం దేహి భర్తారం దేహిమే సదా!!

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం సీతాలక్ష్మ్యై నమః

25:పుష్టి లక్ష్మి నమస్తేస్తు సర్వ సంతుష్టి కారిణీ!
పుష్టిం దేహి దృఢమ్ దేహి పుత్ర వృద్ధి ప్రదాయినీ!!

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం పుష్టి లక్ష్మ్యైనమః

26:తుష్టి లక్ష్మీ నమస్తుభ్యం నారాయణ సమాశ్రితే!
తుష్టిం దేహి మతిం దేహి దుష్టారిష్ట నివారిణీ!!

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం తుష్టి లక్ష్మ్యై నమః

27:కాంతిలక్ష్మి నమస్తుభ్యం సర్వశోభనకారిణీ!
కాంతిం దేహి ప్రియం దేహి సర్వ కామార్ధ సాధకే!!

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం కాంతిలక్ష్మ్యై నమః

28:రాధాలక్ష్మి నమస్తుభ్యం వేణుగాన వినోదినీ!
మేధాం దేహి ప్రియం దేహి మహామంగళ రూపిణీ!!

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం రాదాలక్ష్మ్యై నమః

29:శాంతిలక్ష్మి నమస్తేస్తు పరబ్రహ్మస్వరూపిణి!
శాంతం దేహి యశోదేహి దేహిమే రమా శ్రియం!!

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం శాంతిలక్ష్మ్యై నమః

30:మేధా లక్ష్మి నమస్తుభ్యం మధుసూదన కామినీ!
బుద్ధిం దేహి శ్రియం దేహి మహా మేధారావ దేహిమే!!

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం మేధాలక్ష్మ్యై నమః

31:ప్రజ్ఞా లక్ష్మీ నమస్తేస్తు ప్రధాన పురుషేశ్వరీ!
మేధాం దేహి కృపాం దేహి మహీం దేహి జనేశ్వరి!!

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం ప్రజ్ఞాలక్ష్మ్యై నమః

32:భూమిలక్ష్మి నమస్తేస్తు సర్వసస్య ప్రదాయినీ!
మహీం దేహి శ్రియం దేహి మహా మహిమశాలినీ!!

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం భూలక్ష్మ్యై నమః

33:భువనలక్ష్మి నమస్తేస్తు భువనేశ్వరి నమోస్తుతే!
సస్యం దేహి ధనం దేహి భవనం దేహిమే సదా!!

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం భువనలక్ష్మ్యై నమః

34:దయాలక్ష్మి నమస్తేస్తు దామోదర ప్రియంకరీ!
దయాం దేహి కృపాం దేహి ధరణీధర వల్లభే!!

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం దయాలక్ష్మ్యై నమః

35:శుభలక్ష్మీ నమస్తుభ్యం శుభప్రద గృహేశ్వరి!
శుభం దేహి ధనం దేహి శోభనం దేహిమే సదా!!

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం శుభలక్ష్మ్యై నమః

36:క్షేమలక్ష్మీ నమస్తుభ్యం సర్వక్షేత్ర నివాసినీ!
క్షేమం దేహి శ్రియం దేహి యోగక్షేమం మహేశ్వరి!!

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం క్షేమలక్ష్మ్యై నమః

37:లాభలక్ష్మీ నమస్తుభ్యం లలితే పరమేశ్వరీ!
లాభందేహి ధనం దేహి కారుణ్యం దేహిమే సదా!!

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం లాభలక్ష్మ్యై నమః

38:గజలక్ష్మీ నమస్తుభ్యం గృహలక్ష్మి నమోస్తుతే!
గృహం దేహి శ్రియం దేహి గజేంద్ర వరదాశ్రితే!!

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం గజలక్ష్మ్యై నమః

39:కృపాలక్ష్మి నమస్తుభ్యం కృష్ణ పత్ని నమోస్తుతే!
కృపాం దేహి దయాం దేహి గరుడధ్వజ వల్లభే!!

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం కృపాలక్ష్మ్యై నమః

40:బిల్వ లక్ష్మి నమస్తుభ్యం అచ్యుత ప్రాణ నాయకే!
సౌఖ్యం దేహి ధృవం దేహి ఆరోగ్యం దేహిమే సదా!!

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం ఆరోగ్యలక్ష్మ్యై నమః

41:దుర్గాలక్ష్మి నమస్తేస్తు చండముండ వినాశినీ!
సుఖం దేహి దయాం దేహి విజయం దేహిమే సదా!!

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం దుర్గాలక్ష్మ్యై నమః

42:రసలక్ష్మి నమస్తుభ్యం మధురాపుర వాసినీ!
దీనేమయి కృపాం కృత్వా మధురం దేహిమే సదా!!

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం రసలక్ష్మ్యై నమః

43:స్థిరలక్ష్మి నమస్తుభ్యం శ్రీధర ప్రియభామినీ!
భక్తిం దేహి ప్రియం దేహి ముక్తిమార్గ ప్రదర్శినీ!!

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం స్థిరలక్ష్మ్యై నమః

44:ద్వారలక్ష్మి నమస్తుభ్యం ద్వారకా నాయక ప్రియే!
శ్రియం దేహి గృహం దేహి దేహిమే భవనం సదా!!

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం ద్వారలక్ష్మ్యై నమః

45:సత్యలక్ష్మి నమస్తుభ్యం నిత్య కళ్యాణ దాయినీ!
క్షేమం దేహి వరం దేహి సామ్రాజ్యం దేహిమే సదా!!

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం సత్యలక్ష్మ్యై నమః

46:యోగాలక్ష్మి నమస్తుభ్యం సిద్ధి బుద్ధి ప్రదాయినీ!
భోగం దేహి సుఖం దేహి యోగ సిద్ధిం చ దేహిమే!!

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం యోగలక్ష్మ్యై నమః

47:బుద్ధి లక్ష్మి నమస్తుభ్యం యోగమార్గ ప్రదర్శినీ!
బుద్ధి సిద్ధి ప్రదం దేహి భుక్తి ముక్తి ప్రదాయినీ!!

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం బుద్ధిలక్ష్మ్యై నమః

48:భువన లక్ష్మి నమస్తుభ్యం భువనాధార వాహినీం!
గృహం దేహి శ్రియం దేహి భవనం దేహిమే సదా!!

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం భువనలక్ష్మ్యై నమః

49:వీణాలక్ష్మి నమస్తుభ్యం సదా మధుర భాషిణీ!
గీతాం దేహి స్వరం దేహి గానం దేహి సరస్వతీ!!

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం వీణాలఖ్మ్యై నమః

50:వర్ణలక్ష్మి నమస్తుభ్యం స్వరాకర్షణ భైరవీ!
వర్ణం దేహి వరం దేహి సువర్ణం దేహిమే సదా!!

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం వర్ణలక్ష్మ్యై నమః

51. కమలలక్ష్మి నమస్తేస్తు కమలేశ్వరి నమోస్తుతే
కీర్తిం దేహి శాంతిం దేహి ఫలం దేహిమే సౌగంధి 

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం కమలక్ష్మై నమః

52. కారుణ్యలక్ష్మి నమస్తేస్తు కారుణ్యేశ్వరి నమోస్తుతే 
కరుణం దేహి దయాం దేహి కృపాం దేహిమే కరుణేశ్వరి 

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం కారుణ్యలక్మ్యై నమః

53.శ్రీలక్ష్మి నమస్తేస్తు సిరి మహాదేవి నమోస్తుతే 
ధనం దేహి జయం దేహి సౌక్యం దేహిమే నిత్యకళ్యాణి 

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం శ్రీ మహాలక్ష్మ్యై నమః

54.స్వర్ణలక్ష్మి నమస్తేస్తు సువర్ణరూపే నమోస్తుతే 
సువర్ణం దేహి సుచలం దేహి సుదేహం దేహిమే స్వర్ణధారిణి 

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం స్వర్ణలక్ష్మ్యై నమః

55.ఫలరూపలక్ష్మి నమస్తేస్తు సంపూర్ణరూపే నమోస్తుతే 
ఫలం దేహి బలం దేహి ధనం దేహిమే ఫలదాత్రి 

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం ఫలరూపలక్ష్మ్యై నమః

56. రత్నలక్ష్మి నమస్తేస్తు రత్నేశ్వరి నమోస్తుతే 
రత్నం దేహి శ్రియం దేహి కీర్తిం దేహిమే ప్రకాశినీ 

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం రత్నలక్ష్మ్యై నమః

57. త్రికాలలక్ష్మి నమస్తేస్తు త్రికాలేశ్వరి నమోస్తుతే 
జయందేహి శ్రియందేహి విజయం దేహిమే జ్ఞాన సంపన్నాయై 

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం త్రికాలక్ష్మ్యై నమః

58. బ్రహ్మాండలక్ష్మి నమస్తేస్తు జననీ మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే 
క్షేమం దేహి శ్రియం దేహి యోగక్షేమం వసుప్రదాయై 

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం బ్రహ్మాండలక్ష్మ్యై నమః

59. హిమలక్ష్మి నమస్తేస్తు హిమేశ్వరి నమోస్తుతే 
జలం దేహి ప్రియం దేహి యోగం దేహిమే కమలాయై 

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం హిమలక్ష్మ్యై నమః

60. పీతాంబరలక్ష్మి నమస్తేస్తు ప్రకాశధారి నమోస్తుతే 
శుభం దేహి ప్రకాశం దేహి శోభనం దేహిమే సదా 

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం పీతాంబరలక్ష్మ్యై నమః

61. సంతోషలక్ష్మి నమస్తేస్తు నిత్యశోభిని నమోస్తుతే 
శోభం దేహి సంతోషం దేహి సాధనం దేహిమే సర్వార్థ సాధకీ 

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం సంతోషలక్ష్మ్యై నమః

62. నిత్యలక్ష్మి నమస్తేస్తు కృష్ణ పత్ని నమోస్తుతే 
సత్యం దేహి సాధకం దేహి ప్రియం దేహిమే సౌందర్యేశ్వరి 

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం సత్యలక్ష్మ్యై నమః

63 .ఆరోగ్యలక్ష్మి నమస్తేస్తు దారిద్ర్యరహితి నమోస్తుతే 
ఆరోగ్యం దేహి ఆయువు దేహి సౌభాగ్యం దేహిమే సదా 

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం ఆరోగ్యలక్ష్మ్యై నమః

64. చతుర్భుజలక్ష్మి నమస్తేస్తు మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే 
కృపాం దేహి మధురం దేహి భాగ్యం దేహిమే కోమలాంగి 

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం చతుర్భుజలక్ష్మ్యై నమః

65. విశ్వలక్ష్మి నమస్తేస్తు విశ్వమూర్తే నమోస్తుతే 
సుఖం దేహి దయాం దేహి విజయం దేహిమే విశ్వభత్రి 

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం విశ్వలక్ష్మ్యై నమః

66. ప్రియలక్ష్మి నమస్తేస్తు పతివ్రతే నమోస్తుతే 
సౌఖ్యం దేహి సౌభాగ్యం దేహి సౌశీల్యం దేహిమే పతిప్రియే 

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం విష్ణుప్రియేలక్ష్మ్యై నమః

67. గీతలక్ష్మి నమస్తేస్తు రాగమూర్తే నమోస్తుతే 
గీతం దేహి రాగం దేహి శాంతం దేహిమే గీతరూపే 

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం గీతలక్ష్మ్యై నమః

68. స్తోత్రలక్ష్మి నమస్తేస్తు రమేశ్వరీ నమోస్తుతే 
స్తోత్రం దేహి మంత్రం దేహి శ్లోకం దేహిమే స్తోత్రప్రియే 

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం స్తోత్రలక్ష్మ్యై నమః

69. భుక్తిలక్ష్మి నమస్తేస్తు భక్ష్యరూపే నమోస్తుతే 
భుక్తం దేహి అన్నం దేహి సర్వం దేహిమే భుక్తిదాత్రి 

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం భుక్తిలక్ష్మ్యై నమః

70. ప్రాఙ్ఞలక్ష్మి నమస్తేస్తు ఆఙ్ఞాకారి నమోస్తుతే 
ప్రఙ్ఞం దేహి కీర్తిం దేహి కృపాం దేహిమే ప్రాఙ్ఞవంద్యే 

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం ప్రాఙ్ఞలక్ష్మ్యై నమః

71. భక్తిలక్ష్మి నమస్తేస్తు మోక్షకారి నమోస్తుతే 
మోక్షం దేహి కృపాం దేహి దయాం దేహిమే భక్తిగమ్యే 

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం భక్తిలక్ష్మ్యై నమః

72. దివ్యలక్ష్మి నమస్తేస్తు మహాశక్తి నమోస్తుతే 
దీనేమయి కృపాం కృత్వా మధురం దేహిమే సదా 

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం దివ్యలక్ష్మ్యై నమః

73. కృష్ణలక్ష్మి నమస్తేస్తు మధురాపుర వాసినీ నమోస్తుతే 
క్షేమం దేహి వరం దేహి సామ్రాజ్యం దేహిమే కృష్ణరూపే 

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం కృష్ణలక్ష్మ్యై నమః

74. సముద్రలక్ష్మి నమస్తేస్తు భూతనయే నమోస్తుతే 
ధైర్యం దేహి జయం దేహి వీరం దేహిమే జయేశ్వరి 

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం సముద్రలక్ష్మ్యై నమః

75. హృదయలక్ష్మి నమస్తేస్తు వైకుంఠవాసిని నమోస్తుతే 
గృహం దేహి శ్రియం దేహి భవనం దేహిమే పరమాత్మికాయై 

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం హృదయలక్ష్మ్యై నమః

76. శ్వేతాంబరలక్ష్మి నమస్తుభ్యం నానాలంకార భూషితే
శాంతిం దేహి క్రాంతిం దేహి బ్రాంతారిష్ట నివారిణీ 

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం శ్వేతాంబరలక్ష్మ్యై నమః

77. సూక్ష్మరూపలక్ష్మి నమస్తుభ్యం మహా శక్తే మహొధరే
శక్తిం దేహి భక్తిం దేహి మహా రౌద్రే

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం సూక్ష్మరూపలక్ష్మ్యై నమః

78. మహా మాయాలక్ష్మి నమస్తుభ్యం మహా పాప వినాశినీ   
మేధాం దేహి కృపాం దేహి మహామంగళ రూపిణీ 

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం మహా మాయాలక్ష్మ్యై నమః

79.ముగ్ధలక్ష్మి నమస్తుభ్యం సౌంధర్య స్వరూపిణీ  
శోభం దేహి సర్వం దేహి లావణ్యం దేహిమే సదా 

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం ముగ్ధలక్ష్మ్యై నమః

80. గోపాలక్ష్మీనమస్తేస్తు గోవర్ధన ధరప్రియే 
సుమం దేహి క్షీరం దేహి ధనం దేహి గోపేశ్వరీ 

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం గోపాలక్ష్మ్యై నమః

81.ధర్మలక్ష్మి నమస్తుభ్యం  లోకశోక వినాశిన కారిణీ!
స్నేహం దేహి మిత్రం దేహి సర్వ ధర్మార్ధ సాధకే!! 

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం ధర్మలక్ష్మ్యై నమః

82. ఫలలక్ష్మి నమస్తుభ్యం  యశస్విన్యై 
క్షేమం దేహి శ్రియం దేహి యోగక్షేమం మహేశ్వరి 

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం ఫలలక్ష్మ్యై నమః

83. విష్ణులక్ష్మి నమస్తుభ్యం ముక్తి ప్రదాయిని 
పుత్రాం దేహి ధనం దేహి పౌత్రాం దేహిమే సదా 

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం విష్ణులక్ష్మ్యై నమః

84. హరిణ్యైలక్ష్మి నమస్తుభ్యం నానాలంకార భూషితే
సుఖం దేహి దయాం దేహి విజయం దేహిమే సదా

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం హరిణ్యైలక్ష్మ్యై నమః   

85. యశస్విలక్ష్మి నమస్తుభ్యం  ప్రసన్నా వరదా
బుద్ధిం దేహి శ్రియం దేహి యోగజ్ఞే యోగ సంభూతే

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం యశస్విలక్ష్మ్యై నమః

86. ఆద్యంతలక్ష్మి నమస్తుభ్యం  శ్రీ పీఠే సుర పూజితే 
శ్రియైం దేహి శివాం దేహి సర్వజ్ఞే సర్వ వరదే

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం ఆద్యంతలక్ష్మ్యై నమః

87. జగత్ లక్ష్మి నమస్తుభ్యం  ఇందుశీతుల పూజితే 
పూజ్యం దేహి ధనం దేహి భవనం దేహిమే సదా 

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం జగత్ లక్ష్మ్యై నమః

88.  చతుర్భుజాలక్ష్మి నమస్తుభ్యం త్రికాలం యః పటేన్నిత్యం 
రమ్యం దేహి రత్నం దేహి సర్వ దుష్ట భయంకరి

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం చతుర్భుజాలక్ష్మ్యై నమః

89.  హరివల్లభలక్ష్మి నమస్తుభ్యం వసుధారిణ్యలహరీ 
శ్వేతం దేహి పద్మం దేహి జగత్స్థితే జగన్మాతే 

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం  హరివల్లభలక్ష్మ్యై నమః

90.  సురభలక్ష్మి నమస్తుభ్యం  మహా శక్తే మహొధరే   
జ్ఞానం దేహి లౌక్యం దేహి మహా రౌద్రే   

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం  సురభలక్ష్మ్యై నమః

91. సర్వభూతహితలక్ష్మి నమస్తుభ్యం మంత్ర మూర్తే సదా దేవి
సుహృదయం దేహి ఆనందం దేహి పరమాత్మికాయైనే   

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం  సర్వభూతహితలక్ష్మ్యై నమః

92. శక్తిలక్ష్మి నమస్తుభ్యం మహా శక్తే మహొధరే 
శక్తిం దేహి యుక్తిం దేహి నానాలంకార భూషితే    

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం శక్తిలక్ష్మ్యై నమః

93. సుధాలక్ష్మి నమస్తుభ్యం మహా శక్తే మహొధరే 
ప్రేమం దేహి ఇష్టం దేహి హిరణ్మయ్యై సదా  

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం సుధాలక్ష్మ్యై నమః

94.  కామాక్ష్యైలక్ష్మి నమస్తుభ్యం శ్వేతాంబరధారే  
మోక్షం దేహి సుచలం దేహి యోగజ్ఞే యోగ సంభూతే    

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం కామాక్ష్యైలక్ష్మ్యై నమః

95. అనుగ్రహలక్ష్మి నమస్తుభ్యం సర్వసంతోషదాయినీ
ఆరోగ్యం దేహి సులోచనం దేహి పద్మాసన స్థితే      

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం అనుగ్రహలక్ష్మ్యై నమః

96. త్రిలోకలక్ష్మి నమస్తుభ్యం త్రిలోకశోక వినాశినీ 
భక్తిం దేహి శ్లోకం దేహి ధర్మనిలయాధాత్రీ         

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం అనుగ్రహలక్ష్మ్యై నమః

97. పద్మహస్తాలక్ష్మి నమస్తుభ్యం ధన ధాన్య సమన్వితే  
ధరణీం దేహి పవనం దేహి మహాలక్ష్మీ ర్నమోస్తుతే        

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం పద్మహస్తాలక్ష్మ్యై నమః

98. పుణ్యలక్ష్మి నమస్తుభ్యం సర్వభూత హితప్రదాయినే  
పుణ్యం దేహి వరం దేహి భుక్తి ముక్తి ప్రదాయిని       

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం పుణ్యలక్ష్మ్యై నమః

99. శ్రీపీఠలక్ష్మి నమస్తుభ్యం సర్వఙ్ఞే సర్వవరదే   
సిరిం దేహి సుకరం దేహి ఆహ్లోదజనన్యై     

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం శ్రీపీఠలక్ష్మ్యై నమః

100. సకలభోగసౌభాగ్యలక్ష్మి నమస్తుభ్యం మాతా సర్విష్టే  
సకలం దేహి సౌభాగ్యం  దేహి నారాయణ ప్రణయినీ   

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం శ్రీపీఠలక్ష్మ్యై నమః

101. గంధలక్ష్మి నమస్తుభ్యం గంధమాల్యశోభితే 
సుగంధం దేహి సుశీలం  దేహి  హేమాంబుజ పీఠే  

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం గంధలక్ష్మ్యై నమః

102.పుష్కరలక్ష్మి నమస్తుభ్యం కమలాక్ష వల్లభే
పుణ్యం దేహి మోక్షం దేహి జగదీశ్వరి లోకమాతః 

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం పుష్కరలక్ష్మ్యై నమః

103.యుక్తిలక్ష్మి నమస్తుభ్యం గుణాధికా గురుతుర భాగ్యే 
ప్రాణం దేహి యోగం దేహి హరినీలమయీ విభాతే 

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం యుక్తిలక్ష్మ్యై నమః

104.ఆశ్రయలక్ష్మి నమస్తుభ్యం మధుమాథిని మన్మథే
ఆశ్రయం దేహి ఆరోగ్యం దేహి ఆనందకందమని 

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం ఆశ్రయలక్ష్మ్యై నమః

105.నిత్యానందలక్ష్మి నమస్తుభ్యం కథమపి సహస్రేణ శిరసాం
ఆనందం దేహి ఐశ్వర్యం దేహి మకరంద శ్రుతిఝరీ 

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం నిత్యానందలక్ష్మ్యై నమః

106.కౌమారలక్ష్మి నమస్తుభ్యం  ధర్మైక్య నిష్ఠాకరీ
రక్షం దేహి సురక్షితం  దేహి బ్రహ్మాండ భాండోదరీ 

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం కౌమారలక్ష్మ్యై నమః

107.వైకుంఠలక్ష్మి నమస్తుభ్యం దాక్షాయిణీ సుందరీ 
క్షీరం దేహి ఆమృతం  దేహి సౌభాగ్యమాహేశ్వరీ  

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం వైకుంఠలక్ష్మ్యై నమః

108.దృశ్యాదృశ్యదీపాంకృతలక్ష్మి నమస్తుభ్యం ఉర్వీసర్వజయేశ్వరీ జయకరీ
దీపం దేహి ధీరం దేహి ప్రజ్వలీ కృపాసాగరీ    

ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం దృశ్యాదృశ్యదీపాంకృతలక్ష్మ్యై నమః

శ్రీ మాత్రే నమః

- భానుమతి అక్కిశెట్టి 

Quote of the day

You cannot believe in God until you believe in yourself.…

__________Swamy Vivekananda