Gurvashtakam -Guru ashtakam

100.24.115.215

Sareeram suroopam sada roga muktham,
Yasas charu chitram dhanam Meru thulyam,
Manaschenna lagnan Gurongri padme, 
Tada kim, tada kim, tada kim, tada kim., 1 [1]

Kalathram dhanam puthra pouthradhi sarvam,
Gruham bandhava sarvam edathi jatham,
Gurongri padme, Manaschenna lagnam,
Tada kim, tada kim, tada kim, tada kim., 2

Shadangathi vedomukhe sasthra vidhya,
Kavithvadi gadyam supadyam karothi,
Gurongri padme, Manaschenna lagnam,
Tada kim, tada kim, tada kim, tada kim., 3

Videseshu maanya, swadeseshu dhanya,
Sadachara vrutheshu matho na chanya,
Gurongri padme, Manaschenna lagnam,
Tada kim, tada kim, tada kim, tada kim., 4

Kshama mandale bhoopa bhoopala vrundai,
Sada sevitham yasya padaravindam,
Gurongri padme, Manaschenna lagnam,
Tada kim, tada kim, tada kim, tada kim., 5

Yaso me dhanam bhikshu dhana prathapa,
Jagadvasthu sarvam kare yat prasadath.,
Gurongri padme, Manaschenna lagnam,
Tada kim, tada kim, tada kim, tada kim., 6 

Na bhoge na yoge na va vaaji medhe,
Na kaantha sukhenaiva vitheshu chittam,
Gurongri padme, Manaschenna lagnam,
Tada kim, tada kim, tada kim, tada kim., 7

Aranye na va swasya gehe na karye,
Na dehe mano vartha medath vanargye,
Gurongri padme, Manaschenna lagnam,
Tada kim, tada kim, tada kim, tada kim., 8 [2]

Phala sruthi


Gurorashtakam ya padeth punya dehi,
Yatheer bhoopathir brahma chari cha gehi,
Labeth vanchithartham padam brhma samgnam,
Guror uktha vakye mano yasya lagnam.

Sareeram suroopam Thada va kalathram,
Yasas charu chitram dhanam Meru thulyam,
Gurongri padme, Manaschenna lagnam,
Tada kim, tada kim, tada kim, tada kim., 1

Anarghyani rathnani mukthani samyak,
Samalingitha kamini yamineeshu,
Gurongri padme, Manaschenna lagnam,
Tada kim, tada kim, tada kim, tada kim., 8

Quote of the day

It is easy to talk on religion, but difficult to practice it.…

__________Ramakrishna