Thulasi Stotram -Tulasi Stotram

100.24.115.215

Jagad dhathri namasthubhyam,
Vishoncha Priya vallabhe,
Yathro Brahmadayo deva,
Srushti sthithyantha karina., 1

Namas thulasi Kalyani,
Namo Vishnu priye Shubhe,
Namo moksha pradhe devi,
Nama sampath pradhayike., 2

Tulsi pathu maam nithyam,
Sarva aapthbhyobhi sarvadha,
Keerthithapi, smruthavapi,
Pavithrayathi manavam., 3

Namami sirasa devim,
Tulsim vilasa thanum,
Yaam drushtwa papinor marthya,
Muchyanthe sarva kil bhishath.., 4

Thulasya rakshtham sarvam,
Jagadhedha characharam,
Ya vinihanthi paapaani,
Drushtwa ya papibhir narai., 5

Nama thulasyathi tharam,
Yasyai bhadwa balim kalou,
Kalayanthi sukham sarvam,
Sthriyo Vaisya thadapare., 6

Thulasya naparam kinchith,
Daivatham jagathi thale,
Yaya pavithratho loko,
Vishnu sangena Vaishnava., 7

Thulasya pallavam Vishno,
Sirasyaropitham kalou,
Aaropayathi sarvaani,
Seshayamsi vara masthake., 8

Thulasyam sakala deva,
Vasanthi sathatham yatha,
Atha stham archaye loke,
Sarvan devan samarchayeth., 9

Namasthulasi sarvagne,
Purushothama Vallabhe,
Pahi maam srava paapebhyo,
Sarva sampath pradhayige,., 10

Ithi stotram pura geetham,
Pundareekena dheematha,
Vishnu marchayatha nithyam,
Shobhanai thulai dalai., 11.

Tulsi, sri mahalakshmi,
Vidhya avidhya, yasaswini,
Dharmya dharmanana Devi,
Deva deva mana Priya., 12

Lakshmi, Priya sakhi devi,
Dhyou bhoomir chala achala,
Shodasaithani namani,
Thulasya keerthayan nara., 13

Labhathe sutharaam bhakthim,
Anthe Vishnu padam Labeth,
Tulsi, bhhor maha Lakshmi,
Padmini, sri hari Priya., 14

Tulsi, Sri Sakhi, Shubhe,
Papa Harini, punyadhe,
Namasthe naradanuthe,
Narayana mana priye., 15

Ithi Pundareeka krutham Tulsi stotram sampoornam

Quote of the day

It is easy to talk on religion, but difficult to practice it.…

__________Ramakrishna