Sri Sai Sharanagati stotram श्री साईं शरणागति स्तोत्रं శ్రీ సాయి శరణాగతి

44.192.25.113

Sri sachidananda matra prakasham             Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Godavari theera shiridi nivasam                   Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Dwarakaamaayine sri Krishna tejam             Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Sannuthaakhila bhakta surakalpabhoojam   Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Vikachabja netraaya vimala gaatraaya           Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Vijitha manmadha roopa brahmacharyaaya  Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Shiva mahaalsaapati chittabja bhrungam      Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Khando baavarnita sugunaadi nilayam          Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Paateelu ghotakapatta prabodham                  Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Shyaama supoojita charanara vindam            Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Mookandha badhiradi deena samrakshanam  Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Atiloka dhouti yoga pradarshakam                  Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Meghashyamuni roopa eswara swarupam      Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Malla praveenaya mahitatmakaaya                  Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Tamboli thamasa guna samharaya                  Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Shevadu medha chira vardhakaaya                 Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Tendulkari grahadosha parihaaraaya               Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Nijapaada sambhoota ganga kaalindeem         Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Daasa ganu keerthita daivavatharam                Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Haatee nimomkarula aaraadhya daivam           Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Sarva swaroopaya saadhu veshaya                  Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Santh jana saamraajya saarvabhoumaaya        Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Govinda gondu santhapa haaru                         Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Pithale kumaraka moorcha vinasa                     Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Bheemaji patil kshayaroga haara                       Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Atidoora kumbhara sisu rakshakaaya                Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Sarpadashita shyama prana traanaya                Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Bhakta kapardi suta samrakshakaya                  Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Bhakta rohilla prarthana tusta                             Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Akalanka tejaya yogi rajaya                                 Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Eko Niranjanam Loka Sadgurum                         Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Omkara pranavardha tatva pradaaya                   Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Nirdhoota paapaaya nitya satyaya                       Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Vairaagya roopaaya vaibhoga daaya                   Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Sri Rama Sri Krishna Siva Marutabham               Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Sarva vyaadhi prati samavarti roopam                 Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Aapipeelika brahma matma swaroopam               Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Sarpa damstrabheeta bheka rakshaaya                 Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Jalamatra prajwalitha deepotsavaaya                     Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Sangeeta saahitya samyak priyaaya                        Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Naana manogarva naasam karaaya -                        Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Kaviraja hemadu kruthinaayakaaya                          Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Hemadu jeevana bhruti vardhakaaya                        Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Satya samkalpaya sesha talpaaya                             Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Tejoswaroopaya tejaskaraaya                                    Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Nidraadyavasthaa traya vargitaaya                            Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Bheeraguna dweshaaya bheeti naasaaya                  Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Bala bhaskara teja bhakta kavi bhoja                         Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Rama swaroopaya raajeeva netra                               Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Pratidinam tatya bhatya pradatha                                Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Nityaya satyaya nirvikalpaya                                        Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Sarva jagathi srushti sthitilaya hetho                           Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Maaya Jagattarana Mahaneeya setho                           Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Bheeeshana jalotpata prashamanahela                       Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Ujwalagneeheela vupasamana leelam                          Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Akhilanda naayakam anandam kandam                       Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Ashritavanapaala madbhuta swaroopam                     Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Rushiloka samstutha rujumaarga bodham                   Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Kali dosha naasaya kaivalya daaya                               Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Ghoraatavi Madhya bhakta samrakshakam                Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Jnana swaroopaya jnaana pradaaya                           Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Shyamakarnaa naama hayavaahanaaya                    Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Andolika chatra ratha laanchanaaya                          Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Ekantharita ratra chavadi shayanam                          Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Sri Rama yasa gaana nartanaa laalasam                    Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Sarvopanitasi saara bodhaamruthaaya                      Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Vyaghra mesha chapi sadgatee daaya                       Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Akkalakota maharaajavathaara                                   Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Sri Dattavataaraaya paaramparaaya                           Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Butjeeyavaada vaasapriyaaya                                     Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Haindavalaya samuddharana deeksha                     Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Sarva matha jana nutha sarveswaraya                      Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Amrutha swaroopaya ajaanubaahaa                          Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Sarva daivatha naama paarayana priya                     Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Nirbheeja drakshaa vitaranaadbhutakala                  Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Dehantarenapi divya prabhavam                                Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Nevaskaru gruha bhojana saleelam                            Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Chagla samaradhanaa vijaya karanam                       Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Bhilla swaroopena bhakta samrakshanam                 Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Marubhoomi jaladhaara srushti mahatyam                Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Swapna sakhatkaara Satya Prabodham                     Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Brahma Vidya priyam brahmaa roopaabham            Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Satsanga sanmaarga sadbuddhi daayam                  Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Aharaham aatmaanu sandhaanulolam                      Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Mandahaasa naananda manju sambhaashanam     Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Sarpamukha gatabheka samrakshakaaya                Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Punya netraya poorna brahmaaya                             Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Paradooshana vyavasa vanakuraaya                        Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Matta mada maanasa yogankuraaya                         Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Sarva daamdryadi samhaarakaaya                            Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Suddhaya satyaaya shruti bodhakaaya                     Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Shyama karnaa roodha saarva bhoumaaya              Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Ratha gaja turamgaadi raja lanchana teja                 Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Rajalanchana yukta yogi rajendra                              Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Bhakta kuvalayachandra datta guna saandra           Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Mamataa nirodhaka samathaa pracharaa                  Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Ramanavami chandanothsavaa vibhavam                Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Krishnashtami kaala misra vinodam                          Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Voodi vitaranena sundara swaroopam                       Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Nitya chaitanyaaya nikhila vyaptaaya                        Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Aravinda dala netra aashritaapthaaya                        Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Mohaadi naasaaya moola kandaaya                           Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Bahudoora bahu kaala vishaya prakataaya               Sri Sai Nadham Sirasa Namami

Shiridi nivaasaya sri sai natham                                 Sri Sai Nadham Sirasa Namami

 

శ్రీ సచ్చిదానంద మాత్ర ప్రకాశం               శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

గోదావరీ తీర శిరిడీ నివాసం                   శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

ద్వారకామాయినే శ్రీ కృష్ణ తేజం               శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

సంనుతాఖిల భక్త సుర కల్ప భూజం         శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

వికచాబ్జ నేత్రాయ విమల గాత్రాయ            శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

విజిత మన్మధ రూప బ్రహ్మాచర్యాయ          శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

శివ మహాల్సాపతి చిత్తాబ్జభ్రుంగం               శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

ఖండోబా వర్ణిత సుగుణాదినిలయం             శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

పాటీలు ఘోటక పత్తా ప్రబోధం                   శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

శ్యామా సుపూజిత చరణారవిందం              శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

మూకాంధ బధిరాది దీన సంరక్షణం            శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

అతిలోక ధౌతి యోగ ప్రదర్శకం                  శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

మేఘ శ్యాముని రూప ఈశ్వర స్వరూపం       శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

మల్ల ప్రవీనాయ మహితాత్మకాయ              శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

తంబోలి తామస గుణ సంహారాయ              శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

షేవాడు మేధా చిర వర్ధకాయ                     శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

తెండుల్కరీ గ్రహ దోష పరిహారాయ              శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

నిజపాద సంభూత గంగ కాళిందీం                శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

దాసగణు కీర్తిత దైవవతారం                        శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

హాటీ నిమోంకరుల ఆరాధ్య దైవం                 శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

సర్వ స్వరూపాయ సాధు వేషాయ                శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

సంత్ జన సామ్రాజ్య  సార్వభౌమాయ            శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

గోవింద గోండూ సంతాప హారు                      శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

పితళే కుమారక మూర్ఛ వినాశా                   శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

భీమాజి పాటీలు క్షయ రోగ హారా                   శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

అతిదూర కుంభార శిశు రక్షకాయ                  శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

సర్పదశిత శ్యామ ప్రాణ త్రాణాయ                    శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

భక్త ఖాపర్ది సుత సంరక్షకాయ                        శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

భక్త రోహిల్లా ప్రార్ధనాతుష్టా                              శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

అకలంక తెజాయ యోగిరాజాయ                     శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

ఏకో నిరంజనం లోకైక సద్గురుం                        శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

ఓంకార ప్రణవార్థ తత్వ ప్రదాయ                        శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

నిర్ధూతపాపాయ నిత్య సత్యాయ                        శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

వైరాగ్య రూపాయ వైభోగదాయ                          శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

శ్రీ రామ శ్రీ కృష్ణ శివ మారుతాభం                       శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

సర్వ వ్యాధీ ప్రతి సమవర్తి రూపం                       శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

ఆపిపీలిక బ్రహ్మ మాత్మ స్వరూపం                     శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

సర్ప దంష్ట్రా భీత భేక రక్షాయ                            శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

జలమాత్ర ప్రోజ్వలిత దీపోత్సవాయ                     శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

సంగీత సాహిత్య సమ్యక్ ప్రియాయ                     శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

నానా మనో గర్వ నాశంకరాయ                          శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

కవిరాజ హేమాడు కృతి నాయకాయ                   శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

హేమాడు జీవన భ్రుతివర్ధకాయ                          శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

సత్య సంకల్పాయ శేష తల్పాయ                         శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

తేజో స్వరూపాయ తేజస్కరాయ                          శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

నిద్రాద్యవస్థా త్రయవర్జితాయ                               శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

బీర గుణ ద్వేషాయ భీతి నాశాయ                         శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

బాల భాస్కర తేజ భక్త కవి భోజ                            శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

రామ స్వరూపాయ రాజీవ నేత్ర                             శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

ప్రతి దినం తాత్యా భత్య ప్రదాతా                             శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

నిత్యాయ సత్యాయ నిర్వికల్పాయ                           శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

సర్వ జగతీ సృష్టి స్థితి లయ హేతో                           శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

మాయా జగత్తరణ మహనీయసేతో                          శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

భీషణ జలోత్పాత ప్రాశమనహేలా                            శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

ఉజ్వలాగ్నహేల ఉపశమన లీలం                            శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

అఖిలాండ నాయకం ఆనందం కందం                       శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

ఆశ్రితా వనపాల మద్భుత స్వరూపం                        శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

ఋషిలోక సంస్తుత రుజుమార్గ బోధం                        శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

కలిదోష నాశాయ కైవల్యదాయ                                శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

ఘోరాటవీమధ్య  భక్త సంరక్షకం                               శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

జ్ఞాన స్వరూపాయ జ్ఞాన ప్రదాయ                             శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

శ్యామ కర్ణానామ హయవాహనాయ                          శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

ఆందోళికా ఛత్ర రథ లాంఛనాయ                               శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

ఏకాంతరిత రాత్ర చావడీ శయనం                               శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

శ్రీ రామ యశగాన నర్తనా లాలాసం                            శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

సర్వోపనితసిసార బోధామృతాయ                              శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

వ్యాఘ్ర మేషాచాపి సద్గతీదాయ                                  శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

అక్కలాకోట మహారాజావతార                                    శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

శ్రీ దత్తావతారాయ పారంపరాయ                                 శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

బుట్జీయవాడా వాస ప్రియాయ                                    శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

హైందవాలయ సముద్ధరణ దీక్షాయ                              శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

సర్వ మత జన నుత సర్వేశ్వరాయ                               శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

అమృత స్వరూపాయ ఆజానుబాహా                               శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

సర్వ దైవత నామ పారాయణ ప్రియా                               శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

నిర్భీజద్రాక్షా వితరణాద్భుతకలా                                     శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

దేహాంతరేనాపి దివ్య ప్రభావం                                          శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

నేవాస్కరుగృహ భోజన సలీలం                                        శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

చాగ్లా సమారాధనా విజయకరణం                                     శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

భిల్ల స్వరూపేణ భక్త సంరక్షణం                                         శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

మరుభూమి జలధార సృష్టీ మహాత్మ్యం                              శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

స్వప్న సాక్షాత్కార సత్య ప్రబోధం                                       శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

బ్రహ్మ విద్యా ప్రియం బ్రహ్మా రూపాభం                                  శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

సత్సంగ సన్మార్గ సద్బుద్ధిదాయం                                       శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

అహరహం ఆత్మాను సందానులోలం                                   శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

మందహాస నానంద మంజు సంభాషణం                                శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

సర్పముఖ గత భేక సంరక్షకాయ                                        శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

పున్యనేత్రానంద పూర్ణ బ్రహ్మయ                                         శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

పరదూషణావ్యవస వనకురాయ                                         శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

మత్తమదమానస యోగాంకుశాయ                                      శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

సర్వదాంద్ర్యాది సంహారకాయ                                              శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

శుద్ధాయసత్యాయ శృతి బోధకాయ                                       శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

శ్యామకర్ణారూఢ సార్వభౌమాయ                                           శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

రథగజతురంగాది రాజలాంఛన తేజ                                       శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

రాజలాంఛనయుక్త యోగి రాజేంద్ర                                          శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

భక్త కువలయ చంద్ర దత్త గుణ సాంద్ర                                      శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

మమతా నిరోధకా సమతా ప్రచారా                                          శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

రామనవమీ చందనోత్సవా విభవం                                          శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

కృష్ణాష్టమి కాల మిశ్రా వినోదం                                                 శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

ఊదీవితరణేన సుందర స్వరూపం                                             శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

నిత్య చైతన్యాయ నిఖిల వ్యాప్తాయ                                            శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

అరవింద దళ నేత్ర ఆశ్రితాప్తాయ                                                శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

మోహాది నాశాయ మూలకందాయ                                             శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

బహుదూర బహుకాల విషయ ప్రకటాయ                                     శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

శిరిడీ నివాసాయ శ్రీ సాయినాథం                                                 శ్రీ సాయినాథం శిరసా నమామి

 

श्री सच्चिदानंद मात्र प्रकाशं                                   श्री साईनाथं शिरसा नमामि

गोदावरी तीर शिरिडी निवासं                                  श्री साईनाथं शिरसा नमामि

द्वारका माईने श्री कृष्ण तेजं                                  श्री साईनाथं शिरसा नमामि

संनुताखिल भक्त सुरकल्प भूजं                               श्री साईनाथं शिरसा नमामि

विकचाब्ज नेत्राय विमल गात्राय                               श्री साईनाथं शिरसा नमामि

विजित मन्मथ रूप ब्रह्मचर्याय                                श्री साईनाथं शिरसा नमामि

शिव महाल्सापति चित्ताब्ज भ्रुंगं                              श्री साईनाथं शिरसा नमामि

खंडोबा वर्णित सुगुनादी निलयं                                  श्री साईनाथं शिरसा नमामि

पाटीलु घोटक पत्ता प्रबोधं                                        श्री साईनाथं शिरसा नमामि

श्यामा सुपूजित चरणारविंदं                                      श्री साईनाथं शिरसा नमामि

मूकांध बधिरादि दीन संरक्षाणं                                   श्री साईनाथं शिरसा नमामि

अतिलोक धौति योग प्रदर्शकं                                     श्री साईनाथं शिरसा नमामि

मेघ श्यामुनि रूपं ईश्वर स्वरूपं                                   श्री साईनाथं शिरसा नमामि

मल्ल प्रवीणय महितात्मकाय                                     श्री साईनाथं शिरसा नमामि

तंबोलि तामस गुण संहाराय                                        श्री साईनाथं शिरसा नमामि

षेवाडू मेधा चिर वर्धकाय                                            श्री साईनाथं शिरसा नमामि

तेंदुल्करी ग्रह दोष परिहाराय                                        श्री साईनाथं शिरसा नमामि

निजपाद संभूत गंग कालिंदीं                                        श्री साईनाथं शिरसा नमामि

दास गणु कीर्तित देवावतारं                                          श्री साईनाथं शिरसा नमामि

हाटी निमोंकरुल आराध्य दैवं                                        श्री साईनाथं शिरसा नमामि

सर्व स्वरूपाय साधू वेषाय                                             श्री साईनाथं शिरसा नमामि

संत् जन साम्राज्य सार्वभौमाय                                        श्री साईनाथं शिरसा नमामि

गोविन्द गोंडू संताप हारू                                                 श्री साईनाथं शिरसा नमामि

पितलेकुमारक मूर्छा विनाशा                                             श्री साईनाथं शिरसा नमामि

भीमाजि पाटीलु क्षय रोग हारा                                           श्री साईनाथं शिरसा नमामि

अति दूर कुंभार शिशु रक्षकाय                                            श्री साईनाथं शिरसा नमामि

सर्प दशित श्याम प्राण त्राणाय                                            श्री साईनाथं शिरसा नमामि

भक्त खापर्दी सुत संरक्षकाय                                              श्री साईनाथं शिरसा नमामि

भक्त रोहिल्ला प्रार्थनातुष्टा                                               श्री साईनाथं शिरसा नमामि

अकलंक तेजाय योगिराजाय                                              श्री साईनाथं शिरसा नमामि

एको निरंजनं लोकैक सद्गुरुं                                              श्री साईनाथं शिरसा नमामि

ओंकारप्रणवार्ध तत्व प्रदाय                                                 श्री साईनाथं शिरसा नमामि

निर्धूत पापाय नित्य सत्याय                                               श्री साईनाथं शिरसा नमामि

वैराग्य रूपाय वैभोग दाय                                                    श्री साईनाथं शिरसा नमामि

श्री राम श्री कृष्ण शिव मारुताभं                                            श्री साईनाथं शिरसा नमामि

सर्व व्याधी प्रति समवर्ति रुपं                                                श्री साईनाथं शिरसा नमामि

आपिपीलिक ब्रह्म मात्मस्वरूपं                                              श्री साईनाथं शिरसा नमामि

सर्प दंष्ट्राभीत भेकरक्षाय                                                       श्री साईनाथं शिरसा नमामि

जलमात्र प्रोज्वलित दीपोत्सवाय                                              श्री साईनाथं शिरसा नमामि

संगीत साहित्य सम्मक प्रियाय                                                श्री साईनाथं शिरसा नमामि

नाना मनो गर्व नाशं कराय                                                       श्री साईनाथं शिरसा नमामि

कविराज हेमाडू कृतनायकाय                                                     श्री साईनाथं शिरसा नमामि

हेमाडू जीवन भृति वर्धकाय                                                        श्री साईनाथं शिरसा नमामि

सत्य संकल्पाय शेषतल्पाय                                                        श्री साईनाथं शिरसा नमामि

तेजो स्वरूपाय तेजस्कराय                                                          श्री साईनाथं शिरसा नमामि

निद्राद्यवस्था त्रयवर्जिताय                                                          श्री साईनाथं शिरसा नमामि

भीर गुण द्वेषाय भीति नाशाय                                                   श्री साईनाथं शिरसा नमामि

बाल भास्कर तेज भक्त कवि भोज                                              श्री साईनाथं शिरसा नमामि

राम स्वरूपाय राजीव नेत्र                                                           श्री साईनाथं शिरसा नमामि

प्रति दिनं तात्या भत्य प्रदाता                                                      श्री साईनाथं शिरसा नमामि

नित्याय सत्याय निर्विकल्पाय                                                    श्री साईनाथं शिरसा नमामि

सर्व जगती सृष्टि स्थिति लय हेतो                                               श्री साईनाथं शिरसा नमामि

माया जगत्तरण महनीय सेतो                                                    श्री साईनाथं शिरसा नमामि

भीषण जलोत्पात प्राशमनहेला                                                    श्री साईनाथं शिरसा नमामि

उज्वलाग्नीहील उपशमन लीलं                                                    श्री साईनाथं शिरसा नमामि

अखिलांड नायकं आनंदं कंदं                                                        श्री साईनाथं शिरसा नमामि

आश्रिता वनपाल मद्भुत स्वरूपं                                                     श्री साईनाथं शिरसा नमामि

रुषिलोक संस्तुत रुजू मार्ग बोधं                                                    श्री साईनाथं शिरसा नमामि

कलिदोष नाशाय कैवल्य दाय                                                       श्री साईनाथं शिरसा नमामि

घोराटवी मध्य भक्त संरक्षाकं                                                      श्री साईनाथं शिरसा नमामि

ज्नान स्वरूपाय ज्नान प्रदाय                                                       श्री साईनाथं शिरसा नमामि

श्याम कर्णा नाम हय वाहनाय                                                      श्री साईनाथं शिरसा नमामि

आंदोलिका छत्र रथ लांछनाय                                                       श्री साईनाथं शिरसा नमामि

एकांतरित रात्र चावडी शयनं                                                        श्री साईनाथं शिरसा नमामि

श्री राम यश गान नर्तना लालसं                                                   श्री साईनाथं शिरसा नमामि

सर्वोपनितसिसार बोधाम्रुताय                                                       श्री साईनाथं शिरसा नमामि

व्याघ्र मेषा चापि सद्गती दाय                                                       श्री साईनाथं शिरसा नमामि

अक्कालाकोट महाराजावतार                                                         श्री साईनाथं शिरसा नमामि

श्री दत्तावताराय पारंपराय                                                            श्री साईनाथं शिरसा नमामि

हैन्दवालय समुद्धरण दीक्षाय                                                         श्री साईनाथं शिरसा नमामि

सर्व मत जन नुत सर्वेश्वराय                                                         श्री साईनाथं शिरसा नमामि

अमृत स्वरूपाय आजनुबाहा                                                          श्री साईनाथं शिरसा नमामि

सर्व दैवत नाम पारायण प्रिया                                                        श्री साईनाथं शिरसा नमामि

निर्भीजद्राक्षा वितारनाद्भुतकला                                                      श्री साईनाथं शिरसा नमामि

देहांतरेनापि दिव्य प्रभावं                                                              श्री साईनाथं शिरसा नमामि

नेवास्करू गृह भोजन सलीलं                                                         श्री साईनाथं शिरसा नमामि

चाग्ला समाराधना विजयकरणं                                                      श्री साईनाथं शिरसा नमामि

भिल्ल स्वरूपेण भक्त संरक्षाणं                                                      श्री साईनाथं शिरसा नमामि

मरुभूमि जलधार सृष्टी महात्म्यं                                                    श्री साईनाथं शिरसा नमामि

स्वप्न साक्षात्कार सत्य प्रबोधं                                                       श्री साईनाथं शिरसा नमामि

ब्रह्मविद्या प्रियं ब्रह्मारूपाभं                                                         श्री साईनाथं शिरसा नमामि

सत्संग सन्मार्ग सद्बुद्धिदायं                                                          श्री साईनाथं शिरसा नमामि

अहरहं आत्मानुसंधानु लोलं                                                           श्री साईनाथं शिरसा नमामि

मंदहास नानंद मंजू संभाषणं                                                          श्री साईनाथं शिरसा नमामि

सर्प मुख गत भेक संरक्षकाय                                                          श्री साईनाथं शिरसा नमामि

पुन्य नेत्रानंद पूर्ण ब्रह्माय                                                              श्री साईनाथं शिरसा नमामि

परदूषणा व्यावस वनकुरय                                                              श्री साईनाथं शिरसा नमामि

मत्त मद मानस योगान्कूशाय                                                         श्री साईनाथं शिरसा नमामि

सर्व दांद्र्यादि संहारकाय                                                                  श्री साईनाथं शिरसा नमामि

शुद्धाय सत्याय श्रुति बोधकाय                                                          श्री साईनाथं शिरसा नमामि

श्याम कर्णारूढ सार्वभौमाय                                                              श्री साईनाथं शिरसा नमामि

रथ गज तुरंगादि राजलांछन तेज                                                       श्री साईनाथं शिरसा नमामि

राजलांछनयुक्त योगि राजेन्द्र                                                           श्री साईनाथं शिरसा नमामि

भक्त कुवलय चन्द्र दत्त गुण सांद्र                                                     श्री साईनाथं शिरसा नमामि

ममता नीरोधका समता प्रचारा                                                          श्री साईनाथं शिरसा नमामि

राम नवमी चंदानोत्सवा विभवं                                                          श्री साईनाथं शिरसा नमामि

कृष्णाष्टमी काल मिश्रा विनोदं                                                      श्री साईनाथं शिरसा नमामि

ऊदीवितरणेन सुन्दर स्वरूपं                                                         श्री साईनाथं शिरसा नमामि

नित्य चैतान्याय निखिल व्याप्ताय                                               श्री साईनाथं शिरसा नमामि

अरविंद दल नेत्र आश्रिताप्ताय                                                      श्री साईनाथं शिरसा नमामि

मोहादिनाशाय मूल कंदाय                                                            श्री साईनाथं शिरसा नमामि

बहुदूर बहुकाल विषय प्रकटाय                                                       श्री साईनाथं शिरसा नमामि

शिरिडी निवासाय श्री साईनाथं                                                      श्री साईनाथं शिरसा नमामि

 

 

 

 

Quote of the day

God is everywhere but He is most manifest in man. So serve man as God. That is as good as worshipping God.…

__________Ramakrishna