Sai Avadhuta stotram

100.24.115.215

Jai dev jai dev datta avadhuta, sai avadhuta
Jodhuni kar taw chrani thevito matha - Jaidev


1) Avatarasi tu yeta dharmate glani
nastika nahi tu lavisi nij bhajani
Davisi nana lila asanka rupanee
Harisi deenache tu sankat din rajani - Jai dev


2) Yavan swarupi Eekya darshan fwa didhale
Sanshay nirasuniya tatdwaita ghalawile
Gopichanda manda twanchi udharile
Momin wanshi janmuni loka tariale - Jai dev


3) Bed na tatwi hindu yavanacha kahi
Davayasi jhala punrapi nardehi
Pahasi premane tu hindu - Yavanahi
Devisi atmatwane vyapak ha sai - Jai Dev


4) Deva sainatha twatpadanat whave
Parmayamohit janmochan jhani whave
Twat kripaya saklanche sankat nirsave
Deshi tari de twatyasha krishnaneh gave - Jai Dev

 

Quote of the day

It is easy to talk on religion, but difficult to practice it.…

__________Ramakrishna