Panchakshari Upanishad

Ome Sahana vavatu
Sahanou bhunakthu
Saha veeryam karavavahai
Tejaswinavadhitamastu mavidvishavahai
Ome santhi santhi santhi hi

Akara, ukara, makara bindu nadatmakaha. 
Ome pranavaha. 
Tasmannakara, makara, sikara, vakara, yakara rupa. 
Panchakshara Jayanthe. 
Nakaro brahma rupam. 
Makaro Vishnu rupam. 
Sikaro rudra rupam. 
Vakara eswara rupam.
Yakara sadaa siva rupam. 
Yetat panchaksharam. Pancha Pretha rupam
Nivrutyadi panchakala rupam.
Prudhivyadi pancha tatwa rupam.
Gandhadi pancha guna rupam.
Bindwadi pancha pasa rupam
Chaturstradi pancha mudradi rupam.
Brahmadi karaneeswara rupam
Pancha makara rupam
Sakshan moksha rupam
Prathra dheeyano papo apapo bhavati.
Satyam vada. Dharmam chara.
Ka bhakshyam na kuryath.
Athmahitha machareth.
Gururnavadheth.
Abhakthaya na prakasayeth.
Sapta koti maha mantranam sarame tat jnatwa prajapeth.
Ome sahana vavathu
Sahanau bhunakthu.
Sahaveeryam karavavahai.
Thejaswinavadheethamastu mavidvishavahai
Ome santhi santhi santhi hi.
Ome tatsat.

Quote of the day

It is easy to talk on religion, but difficult to practice it.…

__________Ramakrishna