భగవద్గీత సూక్తి - సత్సంగము

3.235.101.141

ముముక్షువులకు సత్సంగము అత్యావశ్యకము.

Quote of the day

Without peace, all other dreams vanish and are reduced to ashes.…

__________Jawaharlal Nehru