భగవద్గీత సూక్తి - సామాన్యులు

3.235.101.141

సామాన్యులకు క్షుద్రములగు ప్రాపంచిక వస్తువులయందే మక్కువ కావున వారెప్పుడు ఆ ప్రసంగములే చేయుదురు.

Quote of the day

Without peace, all other dreams vanish and are reduced to ashes.…

__________Jawaharlal Nehru