భగవద్గీత సూక్తి - భక్తులు, జ్ఞానులు

3.235.101.141

భక్తులు, జ్ఞానులు, పరమ భగవతోత్తములు వారేది మాట్లాడినను అది దైవ సంబంధమైన విషయమే అయి యుండును.

Quote of the day

Without peace, all other dreams vanish and are reduced to ashes.…

__________Jawaharlal Nehru