భగవద్గీత సూక్తి - దైవతత్వము

3.235.101.141

భక్తి ఉదయించవలెనన, దైవతత్వమిట్టిది, దైవమహిమ ఇట్టిది అని స్పష్టముగా తెలిసి యుండవలెను.

Quote of the day

Without peace, all other dreams vanish and are reduced to ashes.…

__________Jawaharlal Nehru