భగవద్గీత సూక్తి -మంత్రార్ధ చింతనము

3.235.101.141

జపమందు కానీ, ధ్యానమందు కానీ మంత్రము తో బాటు మంత్రార్ధ చింతనము కూడా ఉండవలెను.

Quote of the day

Without peace, all other dreams vanish and are reduced to ashes.…

__________Jawaharlal Nehru