భగవద్గీత సూక్తి -అచంచల విశ్వాసము

3.237.254.197

 ఒక వస్తువు విలువ బాగుగా తెలిసినప్పుడే దానిపై మనుజునకు శ్రద్ధ ఉదయించును. అట్లే భగవంతుని విలువ తెలుసుకొన్నప్పుడే అచంచల విశ్వాసము  కలుగును.

Quote of the day

Where can we go to find God if we cannot see Him in our own hearts and in every living being.…

__________Swamy Vivekananda