భగవద్గీత సూక్తి -భగవంతుని ధ్యానించు వారు

3.237.254.197

భగవంతుని ధ్యానించు వారు, సేవించు వారు, హరి నామమును జపించు వారు చాల మంది కలరు. కానీ భావముతో గూడి అనగా నిర్మల భక్తి తోను, శ్రద్ధ తోను, గూడి ఆ కార్యము చేయువారు అరుదు.

Quote of the day

Where can we go to find God if we cannot see Him in our own hearts and in every living being.…

__________Swamy Vivekananda