భగవద్గీత సూక్తి -నిశ్చలమగు యోగము

3.237.254.197

నా యొక్క విభూతిని, యోగమును ఎవడు యదార్ధముగా తెలుసుకొనుచున్నాడో అతడు నిశ్చలమగు యోగముతో కూడుకొనుచున్నాడు.  ఇవ్విషయమున సందేహము లేదు. 

Quote of the day

Prayer is the key of the morning and the bolt of the evening.…

__________Mahatma Gandhi