భగవద్గీత సూక్తి -సర్వ జనులు భగవంతుని బిడ్డలే

3.237.254.197

 జనుల మూల పురుషులు భగవంతుని మానస పుత్రులే కనుక, సర్వ జనులు భగవంతుని బిడ్డలే.

Quote of the day

Where can we go to find God if we cannot see Him in our own hearts and in every living being.…

__________Swamy Vivekananda