భగవద్గీత సూక్తి -అల్పుడని తలంచువాడు

3.231.167.166

అల్పుడని తలంచువాడు అల్పుడే అగును.  తాను పవిత్రుడనని, ఋషి వారసుడనని తలంచువాడు శుద్ధుడే అగును. 

Quote of the day

As mortals, we're ruled by conditions, not by ourselves.…

__________Bodhidharma