భగవద్గీత సూక్తి - దైవ వారసత్వము

18.234.255.5

దైవ వారసత్వము ఏ ఒక్కరి సొత్తు కాదు. దానిపై సర్వులకు హక్కు కలదు. 

Quote of the day

Among the many misdeeds of the British rule in India, history will look upon the act depriving a whole nation of arms as the blackest.…

__________Mahatma Gandhi