భగవద్గీత సూక్తి - దైవ వారసత్వము

3.231.167.166

దైవ వారసత్వము ఏ ఒక్కరి సొత్తు కాదు. దానిపై సర్వులకు హక్కు కలదు. 

Quote of the day

As mortals, we're ruled by conditions, not by ourselves.…

__________Bodhidharma