భగవద్గీత సూక్తి - మహర్షుల సంతతి

3.231.167.166

సమస్త మానవ జాతి మహర్షుల సంతతి యే కాబట్టి, అల్పులు, అల్పజాతి వారమని ఎవరు దిగులుచెంద అవసరము లేదు.

Quote of the day

As mortals, we're ruled by conditions, not by ourselves.…

__________Bodhidharma