భగవద్గీత సూక్తి - మహర్షుల సంతతి

34.201.9.19

సమస్త మానవ జాతి మహర్షుల సంతతి యే కాబట్టి, అల్పులు, అల్పజాతి వారమని ఎవరు దిగులుచెంద అవసరము లేదు.

Quote of the day

To be outspoken is easy when you do not wait to speak the complete truth.…

__________Rabindranath Tagore