భగవద్గీత సూక్తి - జనులందరి పుట్టుక

3.231.167.166

మహామహులైన సప్తర్షులు, సనకాదులు మరియు మనువు ల నుంచే జనులందరు పుట్టిరి. 

Quote of the day

As mortals, we're ruled by conditions, not by ourselves.…

__________Bodhidharma