భగవద్గీత సూక్తి - భక్తి ప్రధానము

3.235.105.97

నాకు భక్తితో ఆకును గాని, పువ్వును గాని, పండును గాని, జలమును గాని సమర్పించిన చాలును. 

Quote of the day

Democracy and socialism are means to an end, not the end itself.…

__________Jawaharlal Nehru