భగవద్గీత సూక్తి - యదార్ధ జ్ఞానము

3.235.105.97

భగవంతుని గూర్చిన యదార్థ జ్ఞానము లేనందునే జనులు సంసారమనే గోతి లోనికి జారిపోవుచున్నారు

Quote of the day

Democracy and socialism are means to an end, not the end itself.…

__________Jawaharlal Nehru