భగవద్గీత సూక్తి - కాల ధర్మము

34.201.3.10

వర్షము కురియుటకు, వర్షము నిలుపుటకు, వేసవి కి నేనే కారణభూతుడను. 

Quote of the day

The greatness of a nation can be judged by the way its animals are treated.…

__________Mahatma Gandhi