భగవద్గీత సూక్తి - మరణము

3.235.137.159

మరణ రాహిత్యము నేనే, మరణము నేనే 

Quote of the day

All the suffering and joy we experience depend on conditions.…

__________Bodhidharma