భగవద్గీత సూక్తి - పరమగతి

34.200.222.93

జీవులకు పరమగతి, పరమ ప్రాప్యస్థానము పరమాత్మయే. 

Quote of the day

What is Art? It is the response of man's creative soul to the call of the Real.…

__________Rabindranath Tagore