భగవద్గీత సూక్తి - పరమగతి

3.236.222.124

జీవులకు పరమగతి, పరమ ప్రాప్యస్థానము పరమాత్మయే. 

Quote of the day

You can't cross the sea merely by standing and staring at the water.…

__________Rabindranath Tagore