భగవద్గీత సూక్తి - మోహము

3.226.245.48

శుక్ల, కృష్ణ మార్గములను ఎరిగిన యోగి మోహమును పొందడు. 

Quote of the day

One must be very particular about telling the truth. Through truth one can realize God.…

__________Ramakrishna