భగవద్గీత సూక్తి - నిరంతర ధ్యానపరుడు

3.236.15.142

నిరంతర ధ్యానపరుడు నన్ను సులభముగా పొందగలడు.

Quote of the day

I slept and dreamt that life was joy. I awoke and saw that life was service. I acted and behold, service was joy.…

__________Rabindranath Tagore