భగవద్గీత సూక్తి - ధ్యానము

3.236.15.142

జపము మాత్రం చాలదు. ధ్యానము కూడా ఉండవలెను.

Quote of the day

I slept and dreamt that life was joy. I awoke and saw that life was service. I acted and behold, service was joy.…

__________Rabindranath Tagore