భగవద్గీత సూక్తి - ధ్యానము

34.238.248.103

జపము మాత్రం చాలదు. ధ్యానము కూడా ఉండవలెను.

Quote of the day

What is Art? It is the response of man's creative soul to the call of the Real.…

__________Rabindranath Tagore