భగవద్గీత సూక్తి - ధ్యానము

3.232.133.141

జపము మాత్రం చాలదు. ధ్యానము కూడా ఉండవలెను.

Quote of the day

Do not dwell in the past; do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.…

__________Gautama Buddha