భగవద్గీత సూక్తి - ఓంకారము

3.236.15.142

పరబ్రహ్మమునకు వాచకమైన ఓంకారము తో నన్ను యెడతెగక చింతించుచూ శరీరమును వదలునో అతడు మోక్షమును పొందుచున్నాడు.

Quote of the day

I slept and dreamt that life was joy. I awoke and saw that life was service. I acted and behold, service was joy.…

__________Rabindranath Tagore