భగవద్గీత సూక్తి - ఓంకారము

34.200.222.93

పరబ్రహ్మమునకు వాచకమైన ఓంకారము తో నన్ను యెడతెగక చింతించుచూ శరీరమును వదలునో అతడు మోక్షమును పొందుచున్నాడు.

Quote of the day

Intolerance is itself a form of violence and an obstacle to the growth of a true democratic spirit.…

__________Mahatma Gandhi