భగవద్గీత సూక్తి - సత్వ, రజ తమో గుణములు

3.236.126.101

సత్వ, రజ తమో గుణములు నా వలననే కలుగుచున్నవి.

Quote of the day

Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.…

__________Mahatma Gandhi