భగవద్గీత సూక్తి - భగవంతుడు

34.204.168.209

భగవంతుడు లేనిచోటు లేదు. ఆయనకంటే వేరైనది ఏ లోకములోను లేదు. 

Quote of the day

Emancipation from the bondage of the soil is no freedom for the tree.…

__________Rabindranath Tagore