భగవద్గీత సూక్తి - పరమాత్మ

3.236.112.98

పాలయందు వెన్న వలె, నువ్వులందు నూనె వలె, మణులందు దారము వలె, పరమాత్మ జగత్తునంతటను వ్యాపించి యున్నాడు.

Quote of the day

Love one another and help others to rise to the higher levels, simply by pouring out love. Love is infectious and the greatest healing energy.…

__________Sai Baba