భగవద్గీత సూక్తి - పరమాత్మ

34.204.193.85

పాలయందు వెన్న వలె, నువ్వులందు నూనె వలె, మణులందు దారము వలె, పరమాత్మ జగత్తునంతటను వ్యాపించి యున్నాడు.

Quote of the day

There is poison in the fang of the serpent, in the mouth of the fly and in the sting of a scorpion; but the wicked man is saturated with it.…

__________Chanakya