భగవద్గీత సూక్తి - పరమాత్మ

18.204.55.168

పాలయందు వెన్న వలె, నువ్వులందు నూనె వలె, మణులందు దారము వలె, పరమాత్మ జగత్తునంతటను వ్యాపించి యున్నాడు.

Quote of the day

Intolerance is itself a form of violence and an obstacle to the growth of a true democratic spirit.…

__________Mahatma Gandhi