భగవద్గీత సూక్తి - సమస్త ప్రపంచము

3.235.74.77

హారములోని దారమందు మణుల వలె, నా యందు ఈ సమస్త ప్రపంచము కూర్చబడినది. 

Quote of the day

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.…

__________Mahatma Gandhi