భగవద్గీత సూక్తి - సమస్త ప్రపంచము

3.232.133.141

హారములోని దారమందు మణుల వలె, నా యందు ఈ సమస్త ప్రపంచము కూర్చబడినది. 

Quote of the day

Do not dwell in the past; do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.…

__________Gautama Buddha