భగవద్గీత సూక్తి - సమస్త ప్రపంచము

34.204.193.85

హారములోని దారమందు మణుల వలె, నా యందు ఈ సమస్త ప్రపంచము కూర్చబడినది. 

Quote of the day

There is poison in the fang of the serpent, in the mouth of the fly and in the sting of a scorpion; but the wicked man is saturated with it.…

__________Chanakya